Program Estetyka – bezpłatne konsultacje z ekspertami

Przypominamy o organizowanych przez Fundację konsultacjach, w ramach których możecie Państwo spotkać się z ekspertami z architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej i zyskać wsparcie oraz wiedzę w zakresie potrzeb na Państwa osiedlach/dzielnicach.
Organizowane konsultacje mogą stanowić wsparcie merytoryczne m.in. przy zbliżających się naborach do Zielonego Budżetu lub przy planowanych działaniach wobec terenów zieleni na dzielnicy.
🌳🌳🌳🌳🌳🌳
Eksperci będą do Państwa dyspozycji w najbliższy CZWARTEK (22.08.2019) w godzinach 16:00-19:00.
Zapisy są dostępne przez formularz na stronie internetowej

✅ fundacjakrajobrazy.pl/program-estetyka/

Spotkania konsultacyjne mogą odbywać się w formie wizji lokalnej lub w biurze Fundacji Krajobrazy przy ulicy Cyruliczej 3 w Lublinie.
🌳🌳🌳🌳🌳🌳
‼️Spotkania w ramach projektu będą trwały do września 2019 roku,
zachęcamy do skorzystania z możliwości konsultacji.

69663985_1267885283374107_6407186603915083776_o

Advertisements

Plan Adaptacji do zmian klimatuMiasta Lublindo roku 2030 – Projekt

Zmiany klimatu mają wpływ na Miasto Lublin. Nasilające się w ich wyniku zjawiska, takiejak upały, susze, intensywne opady deszczu, wiatry i burze, coraz częściej oddziałują na miasto i jego miesz-kańców, stanowiąc poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Lublina. Wzrost temperatu-ry oraz zmiany charakteru opadów w znaczący sposób oddziałują na systemy hydrologiczne i zasoby wodne, aekstremalne zjawiska klimatyczne ihydrologiczne, takie jak fale upałów z lat 1994i2015, susze (1991rok), powodzie (lata 2006i 2007), huraganowy wiatr (w latach 2011, 2015i2017) wpły-wają niekorzystnie na zdrowie i warunki życia mieszkańców miasta, infrastrukturę iprzyrodę w mie-ście.

Miasto charakteryzuje ciekawa i zróżnicowana rzeźba powierzchni. Naszczególnąuwagę zasługują liczne wąwozy i suche doliny przecinające obszar wysoczyzny lessowej, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniuwarunków aerosanitarnych miasta i w jego przewietrzaniu.

Niewielkie możliwości retencjo-nowania wód w dorzeczu sprawiają, że przy braku opadów występują susze,a w okresach mokrych dochodzi do podtopień lub powodzi. Istnieje ryzyko wystąpienia powodzi w Lublinie, które określono jako bardzo prawdopodobne.

Zgodnie z prognozami GUS w 2030 r. Lublin ma liczyć 322,6tys. mieszkańców, a w 2050 r. 265,5 tys.

W mieście żyje 64,5 tys. osób w wieku powy-żej 65 lat (tj. 19% ogółu mieszkańców

Najbardziej groźnymi dla Miasta Lublinzjawiskami związanymi ze zmianami klimatu są: upały,mrozy, susze, intensywne opady, wiatr i burze. Zjawiska te stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta oraz zdrowiai życiajego mieszkańców.Znajduje to odzwierciedlenie wobserwowanych wwieloleciu 1981–2015 zmianach warunków klimatycznych.

Do roku 2050 przewidywane jest zwiększenie liczby dni upalnych oraz natężenia fal upałów. Pro-gnozowany jest znaczący wzrost liczby dni gorących i wydłużenie trwania okresów zmaksymalną temperaturą dobową przekraczającą 25°C. Wzrośnie także liczba dni z temperaturą minimalną >20°C (nocy tropikalnych).

Potencjał adaptacyjny miasta wymaga wzmocnienia w zakresie: […]
d)systemowościochrony i kształtowania ekosystemów miejskich (infrastruktury błękitno-zielonej), rozumianejjakokształtowanie i wdrażanie polityki rozwoju miasta z nadaniem priorytetu ochronie terenów pełniących funkcje przyrodnicze i zapewnieniu ciągłości osnowy przyrodniczej miasta–zewzględu na brak zielonych połączeń miedzy terenami zieleni publicznej,malejącąpowierzchnięterenów zieleni osiedlowej, utrzymywaniesię złego stanu ekologicznego Zalewu Zemborzyckiego, zbyt mały udziałw systemie zagospodarowania wód opadowych wmieście rozwiązań służących zagospodarowaniu tych wód w miejscu powstawania lub ich retencjonowaniu, atakże brak dosta-tecznej ochrony wąwozów, suchych dolin idolin rzecznych przed silną presją zabudowy na te re-jony miasta, pomimo funkcjonowania w Urzędzie Miasta Lublin Biura ds.Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów, opracowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania
37przestrzennego obejmujących doliny rzeczneoraz wdrażania„Programu koncepcji rewitalizacji izagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy w Lublinie”.

Dokuczliwość upałów w mieście wyni-ka przede wszystkim z dużej ilości nieprzepuszczalnych nawierzchni, zwartej zabudowy,ograniczone-go występowania terenów zielenii utrudnionej wymiany powietrza. Zwiększenie liczby dni z dużą eks-pozycją słoneczną może doprowadzićtakże do zwiększonej zachorowalności na raka skóry i zgonów na czerniaka.

W Lublinie występują problemyzwiązane z podwyższonymi stężeniami zanieczyszczeń kancerogen-nych: benzo(a)pirenu i pyłu drobnego (PM10) […]

Do głównych problemów w zakresie odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wLublinienależą:
1)znaczne zmniejszenie infiltracji wód opadowych i roztopowych do wód podziemnych wskutek uszczelnienia powierzchni terenu; […]
4)brak rozwiązańopartych na odbudowie infiltracji i retencji wód opadowych w obszarach zurbani-zowanych.

Rzeki przepływające przez Lublin, Bystrzyca wraz z dopływami, Czerniejówką i Czechówką,stanowią zagrożenie powodziowe. Ryzyko wystąpienia powodzi w mieście jest wysokie. Na większości terenu miasta wzdłuż rzek pozostają niezabudowane tereny zieleni, stanowiące istotny element systemu osnowy przyrodniczej miasta.

Dolina Czerniejówki natomiast na odcin-ku od ul.Dywizjonu 303 do jej ujścia do Bystrzycy, jest intensywnie zabudowana i bardzo przewężona. Szerokość pozostawionego pasa zieleni wraz z korytem rzeki wynosi od 12 do 20m. Zagrożona zala-niem więc jest w tym odcinku zarówno zabudowa mieszkaniowa, jak i usługowa.

Wysoką podatnościąna powodzie miejskie,występujące po długotrwałych lub obfitych opadach,cha-rakteryzują się także terenyo dużym udziale powierzchni uszczelnionych, gdzie kanalizacja nie ma wystarczającej przepustowoścido odbioru wody z opadów. Wprowadzanie nowej zabudowy na terenynarażonena ten rodzaj powodzipotęguje ich podatność na zmiany klimatu, zmniejszając ich potencjał adaptacyjny(poprzez ograniczenie infiltracji i retencji).

Brak zieleni wysokiej w niektórych rejonach centralnej części miasta podczas upałów odczuwać będą mieszkańcy. Zieleń, a zwłaszcza dojrzałe drzewa, łagodziklimat lokalny.

Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Zagrozenia Dziesiata

Jednym ze sposobów przeciwdziałania skutkom zmian klimatu są działania koncentrujące się na za-rządzaniu zasobami wodnymi, glebowymi i biologicznymi oraz ich ochronie. Utrzymanie iprzywrócenie zdrowych i sprawnie funkcjonujących ekosystemów poprawia zdolność miasta do radzenia sobie ze zmianami klimatu. Tereny zieleni miejskiej regulują klimat lokalny i retencjonują wodę, łagodząc w ten sposób skutki suszy i zapobiegając powodziom, erozji gleby. Pełnią ważne funkcje społeczne.

Działania adaptacyjne w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury powin-ny być skoncentrowane na zwiększeniu w zabudowanej części miasta udziału obszarów zazielenio-nych oraz małych elementów zielonej infrastruktury (zielone ściany, zielone dachy, ogrody deszczo-we).

Wskazane jest tworzenie zazielenionych i zacienionych miejsc odpoczynku, spotkań sąsiedzkich, placów zabaw dla dzieci –niewielkich i łatwo dostępnych dla lokalnych społeczności. Istotne ikorzystne jest wykorzystywanie istniejącejzieleni, zwłaszcza dużych drzew, zawsze gdy jest to moż-liwe.

Działanie obejmuje budowę nowych bus-pasów czasowych, wprowa-dzenie zielonej fali, tworzenie tzw. śluz autobusowych, stopniowe ograniczanie ruchu pojazdów pry-watnych w centrum miasta,szczególnie w przypadku alarmów smogowych. Prowadzony będzie dal-szyrozwój transportu publicznego isieci ścieżek rowerowych oraz ich promocja jako zachęta do po-zostawienia samochodu w domu i wybrania innego środkakomunikacji.

Uwzględnienie prognozowanych zmian klimatu w planowaniu rozwoju miasta Lublin jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego i sprawnego jego funkcjonowania oraz wysokiej jakości życiajegomiesz-kańców.

Cały dokument: http://44mpa.pl/lublin

Mamy to! Carnaval przyjedzie na Dziesiątą!

W ankiecie na portalu Facebook nasza dzielnica zyskała najwięcej głosów. Mieszkanki i mieszkańcy dzielnicy spisali się na medal głosując i udostępniając ankietę.

Informacja z ogłoszeniem wyników. Wydarzenie najprawdopodobniej odbędzie się 21 lipca na podwórku przy Mireckiego.

W tym sukcesie, jak podejrzewam, miała też rolę aktywna i duża facebookowa grupa “Dziesiąta – dzielnica Lublina“, na której jest obecnych przecież ponad 5 tysięcy osób (5,565), a sam Facebook podaje, że aktywnych osób jest ponad 4 tysiące (4,767)!

canaval

Carnaval tak jak i poprzednio zawita na podwórko przy ul. Mireckiego, stosowne ogłoszenia pojawią się niebawem.

Spotkanie Rady Dzielnicy Dziesiąta z Prezydentem Żukiem i osobami reprezentującymi Wydziały UM w dniu 18 VI 2019 r. – notka

W dniu 18 VI 2019 r. odbyło się spotkanie Rady Dzielnicy Dziesiąta z Prezydentem Żukiem i osobami reprezentującymi Wydziały Urzędu Miasta.

Co do remontu ul. Herberta to możliwe, że odbywać się on będzie etapami, w pierwszej kolejności wyremontowany miałby być odcinek pomiędzy ul. Zemborzycką a Dunikowskiego.
Ja zaproponowałem, żeby może przenieść światła na skrzyżowanie z Dunikowskiego ewentualnie zastąpić małym rondem, a przy całym remoncie pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły/przedszkola; poczucie zagrożenia było przyczyną wymuszenia budowy sygnalizacji świetlnej na Herberta.

Krzysztof Żuk stwierdził, że miasto nie jest w stanie zapewnić wszystkim wystarczającej liczby miejsc parkingowych, w kontekście tego, że w ciągu półtorej roku w Lublinie zostało zarejestrowanych 20 tysięcy aut.
Nie wiadomo dlaczego, kierowcy aut domagają się za darmo do swojej dyspozycji terenów w mieście. Przestrzeń w mieście nie jest za darmo, ma konkretną cenę. Niestety przyzwyczailiśmy się do spełniania życzeń kierowców aut oddając im przestrzeń, gdzie auta stoją zajmując dużą część naszego miasta nie dając nic w zamian.

Krzysztof Żuk a propos ewentualnych przyszłych zmian na ulicy Kunickiego (nie w tej kadencji) nie wyklucza zwężenia pasów. Jak sam powiedział: bezpieczeństwo mieszkańców najważniejsze.
Krzysztof Żuk zasugerował, że w sprawie zmian na ul. Kunickiego potrzebne będzie osobne spotkanie – niedookreślone zostało czy z Radą Dzielnicy, czy z mieszkańcami.

Aktualnie zmiany przy ul. Kunickiego nastąpią przy okazji przebudowy mostu na ul. Pawiej, zostaną wyremontowane też niektóre sąsiadujące ulice.

Zarząd Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin będzie starał się o zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej 835, żeby nie przebiegała przez początkowy odcinek ul. Kunickiego. Gdyby została wybudowana ul. Dekutowskiego (między Głuską a Franczaka/Grygową) to znów DW 835 powinna zostać przeniesiona na tę drogę, żeby w jak najmniejszym stopniu przebiegała przez ul. Kunickiego.

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że Urząd Miasta Lublin planuje podwyżkę dla pracownic i pracowników niepedagogicznych w oświacie.

A propos zieleni w mieście, to z ust Prezydenta padły słowa: “Nie chcemy wycinać drzew”, które jednak nie znajdują odzwierciedlenia w podejmowanych przez Urząd Miasta działaniach.
Prezydent poinformował, że Urząd Miasta ma problem z nasadzeniami kompensacyjnymi i potrzebuje więcej informacji o tym, gdzie można dosadzać drzewa.

Na 19 czerwca planowane były oględziny Domu Kultury Kolejarza w celu określenia stanu budynku i najpilniejszych potrzeb remontowych. Urząd Miasta najprawdopodobniej będzie chciał wyremontować ten budynek jak najmniejszym kosztem, gdyż jak najszybciej potrzebny jest m.in. dla Teatru Andersena.
Budynkiem DKK aktualnie zajmuje się Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

Planowana jest też przebudowa Zespołu Szkół nr 3 (ul. Wyścigowa 31), gdzie mają być w sumie trzy przedszkola (dwa dla dzieci z niepełnosprawnościami i jedno ogólne). W sumie inwestycja ma opiewać na 110 mln złotych.

W sprawie budowy na stadionie Sygnału dowiedzieliśmy się, że na przełomie czerwca i lipca powinien zostać rozstrzygnięty przetarg na wykonanie tego zadania.

Prezydent Miasta zasugerował, żeby mieszkańcy cały czas zgłaszali się do programu wymiany pieców. Zadeklarował dokładanie środków na ten cel, gdyby aktualna pula została wykorzystana.

W sprawie dojścia do przystanków autobusowych z Nowego Światu na ul. Wyścigową dopytywałem czy Urząd Miasta może dopomóc w organizacji kolejnych przejść między tymi ulicami. Niestety ewentualne drogi musiałyby przebiegać przez tereny wspólnot, prywatne lub wojskowe. Więc będzie tak jak jest, ewentualne poprawienie sytuacji to remont otoczenia Zespołu Szkół nr 3, gdzie jest planowane przejście od Nowego Światu do Wyścigowej.

Szymon Furmaniak

Uwaga! Rozpoczęcie przebudowy mostu w ciągu ul. Pawiej

Informuję, że wykonawca przebudowy mostu w ciągu ul. Pawiej wprowadzi jutro w godzinach porannych (12 czerwca) czasową organizację ruchu związaną z przystąpieniem do rozbiórki istniejącego obiektu i budową nowego mostu. W trakcie prac ruch pieszy przejmie tymczasowa kładka usytuowana obok, posiadająca dojście od ul. Piaskowej i ul. Wspólnej. Będzie ona także służyła jako objazd dla rowerów.

Tymczasowa organizacja ruchu zakłada wyłączenie z ruchu ul. Pawiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kunickiego do rejonu skrzyżowania z ul. Wspólną oraz zakaz skrętu z ul. Kunickiego w ul. Pawią […]

Źródło: https://lublin.eu/komunikaty/uwaga-kierowcy-rozpoczecie-przebudowy-mostu-w-ciagu-ul-pawiej,1029,74,1.html