Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu dzielnicy Dziesiąta VI kadencji w roku 2019

Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu dzielnicy Dziesiąta VI kadencji
w roku 2019

W dniu 10 marca 2019 roku odbyły się wybory do samorządów dzielnicowych Miasta Lublin, w wyniku których został wyłoniony skład Rady Dzielnicy Dziesiąta VI kadencji. Wybrana w wyborach Rada Dzielnicy Dziesiąta rozpoczęła swoją działalność w dniu 2 kwietnia 2019 r., tj. w dniu zwołania pierwszego posiedzenia. W okresie objętym sprawozdaniem samorząd Dzielnicy Dziesiąta podejmował przedstawione poniżej działania:

Rada Dzielnicy Dziesiąta

• Posiedzenia Rady Dzielnicy:
W 2019 roku odbyło się 7 posiedzeń Rady Dzielnicy w dniach: 2 kwietnia, 8 kwietnia, 24 kwietnia, 29 maja, 14 czerwca, 18 września, 9 października, podczas których przyjęto wskazane niżej dokumenty oraz zajmowano się wskazanymi niżej sprawami:
1) Uchwały:
– w sprawach: wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza Zarządu, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej Rady,
– w sprawie zatwierdzenia podziału środków z rezerwy celowej przyznanych do dyspozycji Rady Dzielnicy Dziesiąta na rok 2019,
-w sprawie zatwierdzenia wniosków Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie do projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów położonych na terenie dzielnicy Dziesiąta (dla rejonu ulic Smoluchowskiego i Zemborzyckiej, a także obszaru pomiędzy ul. Zemborzycką a ul. Abramowicką),
-w sprawie zatwierdzenia propozycji zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta do budżetu miasta Lublin na rok 2020,
-w sprawie określenia sposobu skutecznego zawiadamiania członków Rady Dzielnicy Dziesiąta o terminie posiedzenia oraz przekazywania porządku obrad.
2) Opinie:
-w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającego uchwałę nr 1103/XLIV/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Lublin oraz ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-w sprawie zmiany przebiegu trasy linii komunikacyjnej nr 21 w związku z planowanym otwarciem dla ruchu nowej drogi łączącej ul. Dywizjonu 303 z ul. Wrotkowską,
-w sprawie zmiany przebiegu trasy linii nr 21 na terenie dzielnicy Dziesiąta poprzez ponowne skierowanie linii na ul. Nowy Świat,
-w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Świętochowskiego (odcinek o nawierzchni gruntowej),
-w sprawie skrócenia do godz. 20.00 oświetlenia boiska przy ul. Siemiradzkiego.
3) Stanowiska:
-w sprawie modernizacji ul. Kunickiego w Lublinie,
-w sprawie zakresu planowanej przebudowy ul. Herberta w Lublinie.
4) Pozostałe sprawy poruszane na posiedzeniach:
-omówienie na wniosek mieszkańców sytuacji związanej z budową budynku mieszkalnego pod adresem Zemborzycka 70 w związku z planowaną zmianą sposobu jego użytkowania,
-omówienie z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej spraw związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem na terenie dzielnicy Dziesiąta oraz zagrożeń z tym związanych, m.in. w związku z kierowanymi do samorządu dzielnicy interwencjami z ulic: Gałczyńskiego, Siemiradzkiego, Sierpińskiego, Świętochowskiego,
-prezentacja prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Lublinie programu „Stop wandalom”.

• Podział rezerwy celowej:
W 2019 roku Rada Dzielnicy Dziesiąta dysponowała kwotą 150 tys. zł w ramach rezerwy celowej w budżecie Miasta Lublin na zadania zgłaszane przez samorządy dzielnic. Powyższa kwota została rozdysponowana na następujące działania:
1) 35.000 zł – kontynuacja remontu chodników wzdłuż ul. Leśnej,
2) 35.000 zł – kontynuacja remontu chodników wzdłuż ul. Kochanowskiego,
3) 35.000 zł – kontynuacja remontu chodników w ul. Pułaskiego,
4) 30.000 zł – kontynuacja remontu chodników w ul. Kwiatowej,
5) 800 zł – dofinansowanie zakupu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 40 specjalistycznego stołu do zajęć z programowania i robotyki,
6) 5.000 zł – dofinansowanie działalności kulturalno-rekreacyjnej Klubów Seniora funkcjonujących na terenie dzielnicy Dziesiąta, prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia,
7) 9.200 zł – dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, integracyjnym itp. skierowanych do mieszkańców dzielnicy, prowadzonych przez jednostki Gminy Lublin (wakacyjne festyny dla dzieci realizowane przez DDK „Bronowice”).

• Udział członków Rady w sesjach Rady Miasta Lublin, szkoleniach organizowanych dla członków Rad przez Urząd Miasta Lublin, a także spotkaniach i konsultacjach (Budżet Obywatelski, Ekointerwencja Dzielnicy Dziesiąta, Program Rewitalizacji Miasta Lublin, W naszym interesie – wpływ seniorów na życie w Lublinie, Jubileusz 100 – lecia Szkoły Podstawowej nr 1, Program Estetyka, spotkanie w sprawie komunikacji miejskiej w ZTM, Zielony Budżet, Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego).

Zarząd Dzielnicy Dziesiąta

• Posiedzenia Zarządu Dzielnicy:
W 2019 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Dzielnicy w dniach: 12 kwietnia, 8 maja, 4 czerwca, 3 lipca, 24 lipca, 20 sierpnia, 5 września, 25 listopada.

• Sesje Rady Miasta Lublin
Udział przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w sesjach Rady Miasta Lublin.

• W okresie objętym niniejszą informacją do samorządu dzielnicy wpłynęło 107 pism, wysłano 80 pism, w dokumentacji Rady założono 85 spraw.

• Bieżące prowadzenie profilu Rady Dzielnicy Dziesiąta na Fecebooku.

• Systematyczne pełnienie dyżurów w siedzibie Rady w środy.

• Rezerwa celowa:
W 2019 roku w związku z zatwierdzonym przez Radę Dzielnicy podziałem środków z rezerwy celowej będących w dyspozycji samorządu dzielnicy (150 tys. zł) przeprowadzono szereg konsultacji i uzgodnień z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin (Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 40, Zespół Ośrodków Wsparcia, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”) oraz złożono w Urzędzie Miasta Lublin podpisane przez dyrektorów wskazanych wyżej jednostek wnioski w zakresie realizacji zadań z rezerwy celowej. Prowadzono również konsultacje i kierowano uwagi do właściwych jednostek miasta w trakcie realizacji zadań.

• Budżet obywatelski:
-we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej UML uzgodniono i przeprowadzono spotkanie informacyjne połączone z warsztatami pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020,
-przekazanie do Wydz. Inwestycji UML interwencji w sprawie terminu realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na skwerze przy ul. Zemborzyckiej i Słowackiego.

• Infrastruktura drogowa:
W 2019 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie oraz w Wydziale Zarządzania Ruchem drogowym Urzędu Miasta Lublin, w następujących sprawach:
-pozimowe sprzątanie ulic na terenie dzielnicy, sprzątanie trawnika i chodnika na ul. Nowy Świat na wysokości posesji nr od 17 do 31, naprawa zaniżonego chodnika w rejonie skrzyżowania Kunickiego/Pawia, naprawa nawierzchni ul. Kunickiego (odcinek między skrzyżowaniami z ul. Reja i Staffa),
-objazd po dzielnicy z udziałem naczelnika Wydziału Utrzymania i Remontów ZDiM, podczas którego wytypowano 36 lokalizacji w zakresie bieżących napraw i sprzątania,
-spotkanie z udziałem zastępcy dyrektora ZDiM, omówienie zadań remontowych na dzielnicy w roku 2019 (m.in. remont odcinka ul. Śliskiej, położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Nadrzecznej),
-przekazanie interwencji mieszkańców ul. Świętochowskiego w sprawie nadmiernego ruchu samochodowego po nieurządzonym odcinku tej ulicy,
-przekazanie interwencji mieszkańca dzielnicy w sprawie przywrócenia połączenia ul. Mireckiego z ul. Wyścigową (przejazd przez chodnik i ścieżkę rowerową,
-objazd po dzielnicy z pracownikiem Wydziału Utrzymania i Remontów ZDiM, omówienie zakresu remontu chodników z rezerwy celowej,
-przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie sprzątania chodnika wzdłuż ul. Nowy Świat,
-przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy chodników w rejonie ul. Dunikowskiego i Herberta,
-przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy nawierzchni ul. Leśnej,
-interwencja w imieniu mieszkańca ul. Pawiej w sprawie zastrzeżeń co do przebudowy tej ulicy, interwencje i rozmowy telefoniczne w ZDiM, wyjaśnienie zastrzeżeń,
-przekazanie do ZDiM pisma w sprawie wyłączania oświetlenia na boisku przy ul. Siemiradzkiego.
-udział w spotkaniu mieszkańców ul. Zamenhofa z Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin. Sprawa budowy ulicy i ujęcia tego zadania w budżecie miasta na rok 2020,
-zgłoszenie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy jezdni ul. Kunickiego (rejon kościoła pw. NSJ i stacji paliw), naprawy jezdni ul. Siemiradzkiego, uzupełnienie ubytków na ul. Makowej,
-przekazanie do ZDiM oraz WZRDiM UML uwag mieszkańców dotyczących zmniejszenia ilości miejsc na postoju taksówek na rzecz miejsc postojowych dla mieszkańców w zatoce parkingowej przy ul. Herberta,
-przekazanie do ZDiM oraz WZRDiM UML wniosku dotyczącego dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Zemborzycką (rejon przystanku Świętochowskiego 02),
-interwencja w ZDiM w sprawie poprawienia zjazdu do posesji przy ul. Przybylskiego,
-przekazanie do ZDiM opinii w sprawie oświetlenia boiska przy ul. Siemiradzkiego,
-przygotowanie i przekazanie do WZRDiM UML, ZDiM, ZTM i SM pisma w sprawie organizacji ruchu drogowego na pętli autobusowej przy ul. Herberta (parkowanie pojazdów utrudniające korzystanie z pętli przez autobusy),
-przekazanie interwencji w sprawie remontu chodników przy ul. Kochanowskiego oraz nawierzchni ul. Nadrzecznej,
-przekazanie do WZRDiM UML i ZDiM interwencji mieszkańca w sprawie poprawy widoczności na skrzyżowaniu ulic Głuskiej i Nadrzecznej,
-przekazanie do ZDiM i MAZ UML interwencji w sprawie uzupełnienia nawierzchni chodnika przy nowych skwerach przy ul. Kunickiego,
-interwencja w ZDiM w sprawie zwłoki w pracach na budowie ul. Boya-Żeleńskiego.

• Zieleń miejska, ochrona środowiska, gospodarka komunalna:
W 2019 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Biurze Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, w następujących sprawach:
-objazd po dzielnicy z udziałem Miejskiego Architekta Zieleni, podczas którego omówiono sprawy związane z utrzymaniem terenów zielonych, nasadzeniami, realizacją skwerów miejskich (projekt Zielonego Budżetu). Wytypowano szereg zadań do realizacji w zakresie utrzymania zieleni,
-przekazanie do MAZ, ZDiM, WOŚ UML uwag mieszkańca dzielnicy na tematy zieleni miejskiej (skwer przy ul. Iwaszkiewicza, ul. Sieroszewskiego, tablice ogłoszeniowe, plac zabaw, budki lęgowe),
-przekazanie do MAZ interwencji w sprawie uporządkowania skweru przy ul. Kunickiego i Próżnej,
-przekazanie do MAZ UML interwencji w sprawie usunięcia gałęzi z pasa drogowego ul. Słowackiego,
-przekazanie do MAZ UML interwencji w sprawie niewłaściwego wykonania nasadzeń przy ul. Kochanowskiego,
-przekazanie do WGK UML i SM zgłoszenia dotyczącego zanieczyszczania placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego w celu podjęcia stosownych działań,
-przekazanie do WGK UML interwencji w sprawie odnowienia tablic ogłoszeniowych na dzielnicy,
-przekazanie do WGK UML interwencji w sprawie nieprawidłowości na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (naprawa urządzeń),
-przekazanie do WOŚ UML zgłoszenia mieszkańca w zakresie zorganizowania na dzielnicy zbiórki elektrośmieci, w formie cyklicznego wystawiania kontenera na tego typu odpady,
-przekazanie do WOŚ UML pisma w sprawie proponowanej lokalizacji na terenie dzielnicy kontenera na elektrośmieci.

• Nieruchomości komunalne, sport i kultura:
-przekazanie do Zarządu Nieruchomości Komunalnych zgłoszenia dotyczącego zamknięcia parkingu przy budynku dawnego Domu Kultury Kolejarza (ul. Kunickiego 35) wraz z wnioskiem o ponowne otworzenie parkingu na potrzeby okolicznych mieszkańców oraz osób, które załatwiają sprawy w tym rejonie dzielnicy,
-udział w spotkaniu z mieszkańcami ul. Siemiradzkiego na boisku zlokalizowanym przy tej ulicy w związku z problemami w funkcjonowaniu obiektu (zakłócanie porządku),
-przygotowanie i przekazanie do Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin wystąpienia w sprawie problemów w funkcjonowaniu boiska przy ul. Siemiradzkiego,
-spotkanie w lokalu przy ul. Herberta 14 w sprawie wynajmu z przeznaczeniem na placówkę kultury. Uczestnicy spotkania: Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Dyrektor DDK „Bronowice”, Radny RML, kierownik adm. os. im. L. Kruczkowskiego, prezes SM „Kolejarz”, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy,
-przygotowanie i przekazanie wystąpienia do Prezydenta Miasta w sprawie organizacji placówki kultury w lokalu przy ul. Herberta 14,
-wsparcie organizacji i przygotowania Cyrku Podwórkowego na dzielnicy (wybór lokalizacji i wystąpienie o zgodę do ZNK, rozwieszenie plakatów).

• Porządek publiczny:
-przekazanie do SM interwencji w sprawie uporządkowania działek w rejonie ul. Makowej,
-przekazanie do SM, MAZ, ZDiM interwencji w sprawie uporządkowania otoczenia sklepu Żabka przy ul. Przybylskiego,
-przekazanie do SM oraz na Komisariat III Policji interwencji w sprawie zakłócania porządku: Siemiradzkiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego,
-przekazanie do Prezydenta Miasta Lublin wystąpienia w sprawie domu mieszkalnego ul. Gałczyńskiego wykorzystywanego jako hostel i występującymi w związku z tym zakłóceniami spokoju i porządku publicznego,
-udział w spotkaniu mieszkańców ul. Gałczyńskiego z Sekretarzem Miasta Lublin w sprawie problemów w funkcjonowaniu posesji przy ul. Gałczyńskiego,
-przekazanie do SM oraz Komisariatu III Policji interwencji w sprawie nieprawidłowości na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (zwiększenie nadzoru w związku z zakłóceniami porządku),
-przekazanie do SM zgłoszenia w sprawie uporządkowania ul. Łukasińskiego (rejon bloków socjalnych), uzupełnienie ubytków na ul. Makowej, uporządkowanie otoczenia sklepu przy ul. Przybylskiego,
-przygotowanie i przekazanie pisma do Komendanta SM w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ul. Zemborzycką,
-przyjęcie i przekazanie do SM interwencji w sprawie palenia odpadami na posesji przy ul. Sienkiewicza.

• Zadania z terenu dzielnicy Dziesiąta w budżecie Miasta Lublin na rok 2020:
W 2019 roku prowadzone były spotkania i rozmowy, w sprawie ujęcia w budżecie Miasta Lublin na rok 2020 zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta zgłoszonych m.in. przez Radę Dzielnicy. W budżecie miasta na rok 2020 z większych zadań znalazły się m.in.: remont ul. Herberta wraz z odcinkiem ul. Dunikowskiego, budowa ul. Zamenhofa (odcinek od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Świętochowskiego, remont ul. Kraszewskiego wraz z chodnikami, kontynuacja remontu nawierzchni ul. Nadrzecznej (odcinek od ul. Rejtana do ul. Tuwima), kontynuacja budowy ul. Boya-Żeleńskiego.

Protokół z II posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbyło się 8 kwietnia 2019 r.

Lublin, dnia 9.04.2019 r.

Protokół
z II posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbyło się 8 kwietnia 2019 r. w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mickiewicza 36.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. odbyło się II posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta. Na posiedzenie przybyło w sumie 20 członków Rady Dzielnicy Dziesiąta oraz dwoje gości.
O godzinie 18:00 Przewodnicząca Rady Dzielnicy Urszula Ziembikiewicz-Otulska otworzyła posiedzenie.
Przewodnicząca Rady zaproponowała na początku by wszystkie osoby przedstawiły się. Co wszyscy zaakceptowali.
Z proponowanego porządku obrad nie mógł mieć miejsce punkt 2. “Ślubowanie członka Rady przeprowadzone w oparciu o art. 8 ust 1 i 2 Statutu Dzielnicy” z uwagi na nieobecność osoby.

Punkt 3 czyli wybór protokolanta rozpoczął się od zgłoszenia się Szymona Furmaniaka do tej funkcji. Rada Dzielnicy przyjęłą tę propozycję jednogłośnie.
Zaproponowany przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy porządek obrad został wydrukowany i rozłożony na ławkach sali, w której odbywało się Posiedzenie Rady Dzielnicy.
Andrzej Małysz zgłosił uwagę, że wybór Komisji Rewizyjnej powinien nastąpić przed wyborem Zarządu. Po dyskusji oraz odczytaniu przez Przewodniczącą Rady wzmiankowanego 8 punktu Statutu Rady Dzielnicy Rada zgodziła się przyjąć porządek posiedzenia zaproponowany na wstępie przez Przewodniczącą.
Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 18 osób za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Michał Samolej zauważył nieścisłość w chronologii wydarzeń spisanych w sprawozdaniu z I posiedzenia Rady Dzielnicy. Przewodnicząca Rady zobowiązała się nieścisłość sprostować.
Za przyjęciem protokołu głosowało 19 osób, 0 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

W punkcie 6 “Wybór przewodniczącego Zarządu Dzielnicy” Hanna Burdon zaproponowała kandydaturę Marcina Krupińskiego (zgodził się kandydować), Adam Ślusarski zaproponował kandydaturę Andrzeja Małysza (zgodził się kandydować).
Do Komisji Skrutacyjnej wybrani zostali: Hanna Burdon, Wojciech Kret oraz Michał Samolej, Rada głosowała: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Wojciech Kret.
Na wniosek gościa kandydaci na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy przedstawili się i opowiedzieli krótko o sobie.
Przy przedstawianiu się Marcina Krupińskiego wywiązały się krótkie dyskusje na temat minionych kadencji Rady Dzielnicy. W polemikę z wypowiedzią Marcina Krupińskiego wszedł Michał Samolej. Dariusz Brzózka dopytywał o realizację inwestycji drogowej na ul. Zamenhoffa.
Andrzej Małysz także przedstawił się i opowiedział krótko o sobie.
Na wniosek jednej z Radnych, członkowie i członkinie Rady Dzielnicy wymienili się danymi kontaktowymi do użytku wewnętrznego.
Przewodniczącym Zarządu Rady Dzielnicy Dziesiąta został wybrany Marcin Krupiński.
Przebieg głosowania:
Marcin Krupiński, za – 12 głosów, przeciw – 5 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Andrzej Małysz, za – 8 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 1 głos.

W punkcie 7 “Wybór zastępcy Przewodniczącego Zarządu”, Marcin Krupiński zaproponował kandydaturę Piotra Nizioła (zgodził się kandydować). Dariusz Brzózka zgłosił kandydaturę Andrzeja Małysza (zgodził się kandydować).
Rada Dzielnicy zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej.
Piotr Nizioł przedstawił się i krótko o sobie opowiedział.
Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy wybrany został Piotr Nizioł.
Przebieg głosowania:
Piotr Nizioł, za – 12 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Andrzej Małysz, za – 8 głosów, przeciw – 6 głosów, wstrzymało się – 2 głosów.

W punkcie 8 “Wybór sekretarza Zarządu Dzielnicy” Marcin Krupiński zaproponował kandydaturę Szymona Furmaniaka (zgodził się kandydować). Nie zgłoszono więcej osób kandydujących.
Rada Dzielnicy zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej.
Sekretarzem Zarządu Dzielnicy został wybrany Szymon Furmaniak.
Przebieg głosowania:
Szymon Furmaniaki, za – 19 głosów, przeciw – 1 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Mieszkanka obecna na posiedzeniu zabrała głos krytycznie odnosząc się do składu Zarządu Dzielnicy, wyrażając swoje niezadowolenie podkreślała brak świeżości, brak młodych osób oraz argumentowała, że wyborcy zdecydowali inaczej.

W punkcie 9 “Wybór Członków Zarządu Dzielnicy” Marcin Krupiński zaproponował kandydatury: Jerzego Świątka, Haliny Tes, Wiesławy Dados oraz Adama Ślusarskiego (wszyscy zgodzili się kandydować). Adam Ślusarski zaproponował kandydaturę Jakuba Króla (zgodził się kandydować). Szymon Furmaniak zaproponował kandydaturę Celiny Ładniak (zgodziła się kandydować). Michał Samolej zaproponował kandydaturę Dariusza Brzózki (zgodził się kandydować).
Rada Dzielnicy zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej.
Osoby kandydujące przedstawiły się i krótko opowiedziały o sobie.
Na członków i członkinie Zarządu Dzielnicy wybrano: Wiesławę Dados, Adama Ślusarskiego, Jerzego Świątka oraz Halinę Tes.

Przebieg głosowania:
Jerzy Świątek, za – 12 głosów, przeciw – 8 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Halina Tes, za – 14 głosów, przeciw – 4 głosów, wstrzymało się – 1 głos.
Wiesława Dados,za 15 głosów, przeciw – 3 głosów, wstrzymało się – 2 głosy.
Adam Ślusarski, za 15 głosów, przeciw – 1 głosów, wstrzymało się – 3 głosy.
Jakub Król, za 5 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 6 głosów.
Celina Ładniak, za 8 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 5 głosów.
Dariusz Brzózka, za 10 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 2 głosy.

W punkcie 10 “Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej” Marcin Krupiński zaproponował by Komisję Rewizyjną stanowiły 3 osoby. Rada Dzielnicy poparła ten wniosek. 18 osób głosowało za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące.

W punkcie 11 “Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy” Hanna Burdon była jedyną kandydatką na to stanowisko. Hanna Burdon została wybrana Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy głosami 17 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się.

W punkcie 12 “Wybór członków Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy” Wiesława Dados zgłosiła Celinę Ładniak (zgodziła się kandydować), Hanna Burdon zgłosiła Renatę Janowską (zgodziła się kandydować). Obie panie zostały wybrane na członkinie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy. P. Ładniak otrzymała 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. P. Janowska otrzymała 15 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się.

W 13 punkcie posiedzenia “Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje” Marcin Krupiński zawnioskował, aby kolejne posiedzenie Rady Dzielnicy odbyło się jeszcze w kwietniu, argumentował, że należy jak najszybciej ustalić cel wydatkowania rezerwy celowej na rok bieżący.
Wiceprzewodniczący Kołodziej zawnioskował, by Rada Dzielnicy dotarła do nowych osób. Konieczność takiego działania argumentował małym zainteresowaniem wyborami (niską frekwencją).
Andrzej Małysz złożył dwa wnioski na piśmie: wniosek o nawiązanie kontaktu z komisjami Rady Miasta oraz wniosek do służb komunalnych o jak najszybsze uprzątnięcie pozimowych nieczystości z dzielnicy.
Szymon Furmaniak zawnioskował, by Rada Dzielnicy pochwaliła aktywną postawę mieszkańców naszej dzielnicy, którzy wzięli udział w pierwszym lubelskim referendum (7 kwietnia).
Następne posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta wstępnie zostało zapowiedziane na 24 kwietnia (środa) na godzinę 18:30.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 20:30.

Sprawozdanie z XXVIII posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta

Na posiedzeniu dyskutowano czy Rada Dzielnicy aktualnej kadencji powinna dysponować całą kwotą rezerwy celowej czy pozostawić część (np. połowę) “nowej” Radzie, która zostanie wybrana 10 marca.
Ostatecznie zdecydowano się na podział środków niemal równy połowie.

Podczas posiedzenia dyskutowano na co przeznaczyć środki i generalnie zgoda była by dokończyć zaczęte inwestycje. (Nie)stety zaczętych inwestycji jest wiele, także wybór jest trudny.
Ostatecznie drogą losowania zostały wyznaczone ulice Leśna i Kochanowskiego do kontynuacji prac remontowych.

Na posiedzeniu padła informacja, że prawdopodobnie na naszej dzielnicy powstanie Punkt Kultury i prawdopodobnie w miejscu dawnego salonu Renault-Nazaruk przy ul. Kunickiego 161.

Na Radzie przybyli zostali poinformowani też, że nowym Radnym Miejskim został Piotr Choduń, który obejmuje mandat w zastępstwie za Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak, która została wiceprezydentką.

Poprosiłem Zarząd Rady Dzielnicy o swego rodzaju podsumowanie i listę najważniejszych inicjatyw, jakie podjęła Rada w kończącej się kadencji, by może taką informacją zachęcić mieszkanki i mieszkańców do większego zainteresowania wyborami do Rady Dzielnicy zaplanowanymi na 10 marca.

Sprawozdanie z XXI posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta

W posiedzeniu wzięło udział w sumie 15 radnych dzielnicy, 1 radny miejski (Piotr Popiel) oraz dwoje gości.

Gość posiedzenia przedstawił wniosek mieszkańców ulicy Pawiej w sprawie remontu tej ulicy. Mieszkańcy chcą by ulica została zwężona do jednego pasa argumentując to tym, że na moście przez Czerniejówkę jest po jednym pasie w każdym kierunku, więc bezsasadne jest utrzymywanie dwóch pasów na odcinku kilkuset metrów. Mieszkańcy wnioskują o zwiększenie przestrzeni chodnikowej.
Rada Dzielnicy przychyliła się do wniosku mieszkańców.

Rada Dzielnicy ogłosiła sposób wnioskowania do rady w celu rozdysponowania rezerwy budżetowej; w tym roku także obowiązywać będzie formularz, którego wzór Rada opublikowala na portalu Facebook.

Na posiedzeniu można się było dowiedzieć, że reprezentantem dzielnicy Dziesiąta do Komitetu Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Lublin jest Marcin Krupiński.

Harmonogram posiedzeń na 2018 rok:
11 kwietnia;
9 maja;
13 czerwca;
12 września;
14 listopada.


Szymon Furmanaik

Informacje z posiedzeniu Rady Dzielnicy Dziesiąta

Moje zapytanie:

Dzień dobry,
poproszę o sprawozdanie (może to być protokół, ale nie musi) i porządek posiedzenia z ostatniego Posiedzenia Rady.

Czy Rada Dzielnicy Dziesiąta będzie brała udział w informowaniu o Budżecie Obywatelskim?
Czy Rada Dzielnicy Dziesiąta planuje składać projekty do Budżetu Obywatelskiego (jeśli tak to jakie)?

z poważaniem
Szymon Furmaniak

Odpowiedź Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Dziesiąta:

Witam.

W załączeniu przesyłam porządek obrad ostatniego posiedzenia. Protokołu jeszcze nie ma (projekt protokołu staje się oficjalnym dokumentem po zatwierdzeniu przez radę na następnym posiedzeniu), ale w kilku słowach przedstawiam jakie sprawy poruszono na ostatnim posiedzeniu:
– przyjęto absolutorium dla zarządu dzielnicy za rok 2013,
– zatwierdzono zmiany w zadaniach zgłoszonych do realizacji ze środków rezerwy celowej będących w dyspozycji rady dzielnicy w bieżącym roku: zwiększono wykonanie dwóch miejsc postojowych o kwotę 4 tys. zł, 23 tys. zł przekazano na przebudowę chodnika i miejsca postojowe na ul. Kochanowskiego (treść uchwały w załączeniu),
– informacja o budżecie obywatelskim, przyjęto, że Rada zaangażuje się w 2 – 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego ale takie, które są zgodne z wnioskami do budżetu składanymi przez radę (mam informację, że SP nr 2 i VI LO przygotowują się do zgłoszenia remontu swoich boisk przyszkolnych, co jest zgodne z wnioskami RDD do budżetu miasta). Poza tym oczywiście każdy członek rady jako mieszkaniec dzielnicy będzie mógł zaangażować się w każde inne działanie wybrane przez siebie,
– informacja o “Aktywnej wiośnie na Dziesiątej”,
– zgłoszono sprawy różne: problem z hodowlą gołębi w zabudowie mieszkalnej, problem bałaganu na posesji na skrzyżowaniu Zemborzycka/Słowackiego, bałagan wzdłuż ogródków działkowych wzdłuż ul. Mickiewicza, potrzeba wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych przez ul. Zemborzycką (na wysokości Biedronki) itp.

Jeśli chodzi o udział w informowaniu o budżecie obywatelskim, to informuję, że miasto prowadzi ogólnomiejską akcję informacyjną w oparciu o sieć filii MBP. Na naszej dzielnicy wyznaczone zostały filia przy ul. Kunickiego 89 oraz filia przy ul. Kruczkowskiego 14. Według mnie nie ma potrzeby dublowania zadań filii MBP. Natomiast jak najbardziej trzeba zachęcić mieszkańców, żeby dotarli do tych filii i zainteresowali się budżetem obywatelskim. W tym zakresie jak najbardziej widzę rolę RDD i rada podejmie takie działania. Więcej informacji o budżecie obywatelskim pod linkiem: http://um.lublin.eu/partycypacja/index.php?t=200&id=212257

Jeśli chodzi o składanie projektów do budżetu obywatelskiego, to częściowo wyżej udzieliłem już odpowiedzi. Ja osobiście koncepcję budżetu obywatelskiego rozumiem w ten sposób, że jest on skierowany bezpośrednio do mieszkańców miasta, po to żeby mogli zgłosić swoje wnioski i potrzeby bezpośrednio , bez żadnych ciał pośredniczących. Rada dzielnicy ma swoje kanały zgłaszania i realizacji zadań na terenie dzielnicy (środki w ramach rezerwy budżetowej, zgłaszanie wniosków do budżetu miasta), a mieszkańcy dzięki budżetowi obywatelskiemu zyskują swój bezpośredni kanał zgłaszania i realizacji zadań. Oczywiście oba te kanały nie powinny być ze sobą sprzeczne i konkurować ze sobą, raczej powinny się uzupełniać. Ja rolę samorządu dzielnicy widzę w taki sposób, że wspiera on inicjatywę mieszkańców (np. wsparcie w zbieraniu podpisów, wsparcie przy głosowaniu na wnioski), najlepiej takich zadań, które są zbieżne z wnioskami rady do budżetu, ale też każdy członek rady może zaangażować się popieranie innych wniosków. Jeśli wskazane wyżej szkoły zgłoszą do projektu modernizację swoich boisk, to uważam za słuszne, aby RDD je poparła i zaangażowała się w ich promocję, ponieważ zadania dotyczą dużej grupy mieszkańców dzielnicy i w zdecydowany sposób poprawią jakość nauki.

Pozdrawiam

Marcin Krupiński.

XV Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 19.09.2013

Rutynowe posiedzenie odbyło się bez specjalnych emocji. W spokojnej atmosferze omówiono tematy spotkania.

Na posiedzenie przybyła m.in. przedstawicielka mieszkańców ul. Słowackiego z apelem o stworzenie kanalizacji burzowej, gdyż aktualnie po każdym większym deszczu ulica jest zalana, a przejeżdżające tą ulicą auta rozlewają wodę na trawniki i chodniki.
Przewodniczący Zarządu – Marcin Krupiński, zaapelował do mieszkańców, aby zorganizowali listę poparcia tej sprawy, co dobrze wygląda w urzędzie i ma ponoć jakąś moc sprawczą.

Drugim gościem przybyłym na spotkanie była pani Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Pani Iwonna Szołno, która zaapelowała do Rady o poparcie jej starań o środki finansowe na remont bursy nr 7 (wcześniej internat przyszkolny), która jest w fatalnym stanie.
Radni oczywiście przedstawią Radnym Miejskim swoje poparcie dla sprawy Pani Dyrektor.

Ważnym tematem posiedzenia była sprawa sortowni śmieci MPO-Sita, na którą skarżą się mieszkańcy osiedla im. Kruczkowskiego. Sprawa jest znana Radnym Dzielnicowym i Radnym Miejskim, opisywana też była przez media. O problemie tym wiedzą także struktury miejskie.
Jedna z Radnych Dzielnicowych skarciła Radnego Daniewskiego, jako reprezentanta Rady Miasta, że zmienili strukturę organizacyjną obiektu (internatu/bursy) nie zapewniając wcześniej odpowiednich warunków do jego użytkowania.

26 września rusza akcja Aktywna Jesień na Dziesiątej.

Do programu Kulturalna Dziesiąta zakwalifikowały się cztery szkoły.

30 września rusza projekt “Roztańczona Dziesiąta”.

2013-09-19-4571W posiedzeniu wzięło udział 11 Radnych Dzielnicowych i 5 gości w tym: Pani Dyrektor Iwonna Szołno, przedstawicielka mieszkańców z ul. Słowackiego, Radni Miejscy: Leszek Daniewski i Tomasz Pitucha.

Sprawozdanie z XII Posiedzenia Rady – 18.04.2013

W dniu 18.04.2013 odbyło się spotkanie autorskie z Ireną Ciesielską-Piech w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Łopacińskiego. Poetka jest mieszkanką Lublina i Dziesiątej, pisze o naszym mieście. Radni Dzielnicy (z inicjatywy komisji kultury) zasugerowali Prezydentowi Miasta by odznaczył mieszkankę za Jej wkład w kulturę Koziego Grodu – co miało miejsce właśnie na tym spotkaniu; na którym oczywiście byli obecni Radni Dzielnicy.

W Posiedzeniu Rady Dzielnicy Dziesiąta wzięło udział 13 radnych oraz dwóch gości (Radny Miejski Tomasz Pitucha i ja). Radny usprawiedliwił nieobecność Beaty Stepaniuk, która chciała wziąć udział w posiedzeniu, ale musiała pozostać w tym czasie w Ratuszu.

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy – Marcin Krupiński – przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu od poprzedniego posiedzenia:

 • podjęcie działań w związku z podziałem rezerwy celowej;
 • formalności związane ze zgłoszeniem nasadzeń;
 • spotkanie z Wydziałem Dróg i Mostów oraz zarządcą nieruchomości firmą KSJ w sprawie ul. Nowy Świat (remont ulicy, dodanie pasa rowerowego, zmiana miejsc przystanków i przejść dla pieszych) i ul. Mickiewicza (remont nawierzchni i chyba dodanie miejsc parkingowych – dokładnie nie pamiętam);
 • spotkanie z WDiM w sprawie ul. Dunikowskiego (budowa ulicy) i ul. Kruczkowskiego (remont chodników – po obu stronach ulicy);
 • przyjęcie skargi mieszkańca ul. Leśnej, który zgłosił problem poruszania się ciężkiego sprzętu (okazuje się, że firma budowlana ma pozwolenie na poruszanie się tego sprzętu i mieszkańcy są skazani na tymczasowe niedogodności);
 • spotkanie ze służbami porządkowymi (Policja Miejska i Wojewódzka, Straż Miejska) w sprawie ul. Kunickiego, na której to stan bezpieczeństwa jest nadal niezadowalający (opinia Policji);
 • spotkanie w sprawie wniosku o zmianę statutu Rad Dzielnic;

Odbył się audyt w szkołach na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Na tym spotkaniu obecny był Przewodniczący Rady pan Jacek Woźniak.

Komisja Inwestycji:

 • pomoc komitetowi obywatelskiemu ul. Morcinka (Kopernika-Kraszewskiego) – to jeden z pierwszych komitetów, którym Rada pomaga(od 2007r.), ale niestety nie może on dojść do skutku, ostatnio dokumentacja się przedawniła i cały proces trzeba zacząć od nowa;
 • łącznik przy ul. Słowackiego (z Pułaskiego są dwa, bliżej Zemborzyckiej i przy Przybylskiego – a nie wiem o który chodzi) ma już prawie gotową dokumentację;
 • MPWiK ogłosił przetarg na działania przy ulicach Zacisznej i Śliskiej, ale został on uniewazniony;
 • Zemborzycka za około miesiąc doczeka się ogłoszenia przetargu;
 • Świętochowskiego także czeka na ogłoszenie przetargu.

Jednym z głównych punktów Posiedzenia było udzielenie absolutorium dla Zarządu Rady za rok 2012. Działalność Zarządu w ubiegłym roku można poznać poprzez dokument na Facebooku. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowość działań Zarządu Rady. Rada Dzielnicy udzieliła absolutorium Zarządowi.

Dom Kultury Bronowice koordynuje konkursy inicjatyw kulturalnych na obszarze dzielnicy Dziesiątej i do 26 kwietnia można składać wnioski na dofinansowanie.

Mieszkańcy ul. Matejki spotkali się z wiceprezydentem Kalinowskim w sprawie remontu chodników na całej długości ulicy. Póki co nie ma jednak na to pieniędzy. Także chodnik zostanie wyremontowany tylko w części, na którą pieniądze wyłoży Rada Dzielnicy.

Jeden z punktów posiedzenia Rady dotyczył ul. Nowy Świat. Przewodniczący Zarządu – Marcin Krupiński – zwrócił uwagę, że konsultacje projektów nie przebiegały tak jak by sobie tego życzył. Rada ma nadal kilka propozycji zmian w projekcie – dotyczą one przede wszystkim przystanków i przejść dla pieszych.
Rada prawdopodobnie jednak nie podejmie żadnych kroków negatywnych wobec Wydziału Dróg i Mostów w kontekście ul. Nowy Świat by inwestycja ta odbyła się jak najszybciej.
Rada chciała też stworzyć lewoskręt w ul. Smoluchowskiego kosztem pasa rowerowego (po stronie południowej ul. Nowy Świat) co wg WDiM/projektanta jest złym pomysłem.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizuje festyn dla dzieci i młodzieży. Niestety instytucja ta nie ma środków na tego typu imprezy dlatego zwraca się z prośbą o wsparcie, finansowe bądź rzeczowe (napoje, dania, ciasta). W tej sprawie należy się kontaktować z Radną Angeliką Bernadetą Sadurską-Siedlecką.