Protokół z II posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbyło się 8 kwietnia 2019 r.

Lublin, dnia 9.04.2019 r.

Protokół
z II posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbyło się 8 kwietnia 2019 r. w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mickiewicza 36.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. odbyło się II posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta. Na posiedzenie przybyło w sumie 20 członków Rady Dzielnicy Dziesiąta oraz dwoje gości.
O godzinie 18:00 Przewodnicząca Rady Dzielnicy Urszula Ziembikiewicz-Otulska otworzyła posiedzenie.
Przewodnicząca Rady zaproponowała na początku by wszystkie osoby przedstawiły się. Co wszyscy zaakceptowali.
Z proponowanego porządku obrad nie mógł mieć miejsce punkt 2. “Ślubowanie członka Rady przeprowadzone w oparciu o art. 8 ust 1 i 2 Statutu Dzielnicy” z uwagi na nieobecność osoby.

Punkt 3 czyli wybór protokolanta rozpoczął się od zgłoszenia się Szymona Furmaniaka do tej funkcji. Rada Dzielnicy przyjęłą tę propozycję jednogłośnie.
Zaproponowany przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy porządek obrad został wydrukowany i rozłożony na ławkach sali, w której odbywało się Posiedzenie Rady Dzielnicy.
Andrzej Małysz zgłosił uwagę, że wybór Komisji Rewizyjnej powinien nastąpić przed wyborem Zarządu. Po dyskusji oraz odczytaniu przez Przewodniczącą Rady wzmiankowanego 8 punktu Statutu Rady Dzielnicy Rada zgodziła się przyjąć porządek posiedzenia zaproponowany na wstępie przez Przewodniczącą.
Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 18 osób za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Michał Samolej zauważył nieścisłość w chronologii wydarzeń spisanych w sprawozdaniu z I posiedzenia Rady Dzielnicy. Przewodnicząca Rady zobowiązała się nieścisłość sprostować.
Za przyjęciem protokołu głosowało 19 osób, 0 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

W punkcie 6 “Wybór przewodniczącego Zarządu Dzielnicy” Hanna Burdon zaproponowała kandydaturę Marcina Krupińskiego (zgodził się kandydować), Adam Ślusarski zaproponował kandydaturę Andrzeja Małysza (zgodził się kandydować).
Do Komisji Skrutacyjnej wybrani zostali: Hanna Burdon, Wojciech Kret oraz Michał Samolej, Rada głosowała: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Wojciech Kret.
Na wniosek gościa kandydaci na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy przedstawili się i opowiedzieli krótko o sobie.
Przy przedstawianiu się Marcina Krupińskiego wywiązały się krótkie dyskusje na temat minionych kadencji Rady Dzielnicy. W polemikę z wypowiedzią Marcina Krupińskiego wszedł Michał Samolej. Dariusz Brzózka dopytywał o realizację inwestycji drogowej na ul. Zamenhoffa.
Andrzej Małysz także przedstawił się i opowiedział krótko o sobie.
Na wniosek jednej z Radnych, członkowie i członkinie Rady Dzielnicy wymienili się danymi kontaktowymi do użytku wewnętrznego.
Przewodniczącym Zarządu Rady Dzielnicy Dziesiąta został wybrany Marcin Krupiński.
Przebieg głosowania:
Marcin Krupiński, za – 12 głosów, przeciw – 5 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Andrzej Małysz, za – 8 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 1 głos.

W punkcie 7 “Wybór zastępcy Przewodniczącego Zarządu”, Marcin Krupiński zaproponował kandydaturę Piotra Nizioła (zgodził się kandydować). Dariusz Brzózka zgłosił kandydaturę Andrzeja Małysza (zgodził się kandydować).
Rada Dzielnicy zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej.
Piotr Nizioł przedstawił się i krótko o sobie opowiedział.
Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy wybrany został Piotr Nizioł.
Przebieg głosowania:
Piotr Nizioł, za – 12 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Andrzej Małysz, za – 8 głosów, przeciw – 6 głosów, wstrzymało się – 2 głosów.

W punkcie 8 “Wybór sekretarza Zarządu Dzielnicy” Marcin Krupiński zaproponował kandydaturę Szymona Furmaniaka (zgodził się kandydować). Nie zgłoszono więcej osób kandydujących.
Rada Dzielnicy zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej.
Sekretarzem Zarządu Dzielnicy został wybrany Szymon Furmaniak.
Przebieg głosowania:
Szymon Furmaniaki, za – 19 głosów, przeciw – 1 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Mieszkanka obecna na posiedzeniu zabrała głos krytycznie odnosząc się do składu Zarządu Dzielnicy, wyrażając swoje niezadowolenie podkreślała brak świeżości, brak młodych osób oraz argumentowała, że wyborcy zdecydowali inaczej.

W punkcie 9 “Wybór Członków Zarządu Dzielnicy” Marcin Krupiński zaproponował kandydatury: Jerzego Świątka, Haliny Tes, Wiesławy Dados oraz Adama Ślusarskiego (wszyscy zgodzili się kandydować). Adam Ślusarski zaproponował kandydaturę Jakuba Króla (zgodził się kandydować). Szymon Furmaniak zaproponował kandydaturę Celiny Ładniak (zgodziła się kandydować). Michał Samolej zaproponował kandydaturę Dariusza Brzózki (zgodził się kandydować).
Rada Dzielnicy zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej.
Osoby kandydujące przedstawiły się i krótko opowiedziały o sobie.
Na członków i członkinie Zarządu Dzielnicy wybrano: Wiesławę Dados, Adama Ślusarskiego, Jerzego Świątka oraz Halinę Tes.

Przebieg głosowania:
Jerzy Świątek, za – 12 głosów, przeciw – 8 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Halina Tes, za – 14 głosów, przeciw – 4 głosów, wstrzymało się – 1 głos.
Wiesława Dados,za 15 głosów, przeciw – 3 głosów, wstrzymało się – 2 głosy.
Adam Ślusarski, za 15 głosów, przeciw – 1 głosów, wstrzymało się – 3 głosy.
Jakub Król, za 5 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 6 głosów.
Celina Ładniak, za 8 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 5 głosów.
Dariusz Brzózka, za 10 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 2 głosy.

W punkcie 10 “Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej” Marcin Krupiński zaproponował by Komisję Rewizyjną stanowiły 3 osoby. Rada Dzielnicy poparła ten wniosek. 18 osób głosowało za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące.

W punkcie 11 “Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy” Hanna Burdon była jedyną kandydatką na to stanowisko. Hanna Burdon została wybrana Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy głosami 17 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się.

W punkcie 12 “Wybór członków Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy” Wiesława Dados zgłosiła Celinę Ładniak (zgodziła się kandydować), Hanna Burdon zgłosiła Renatę Janowską (zgodziła się kandydować). Obie panie zostały wybrane na członkinie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy. P. Ładniak otrzymała 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. P. Janowska otrzymała 15 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się.

W 13 punkcie posiedzenia “Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje” Marcin Krupiński zawnioskował, aby kolejne posiedzenie Rady Dzielnicy odbyło się jeszcze w kwietniu, argumentował, że należy jak najszybciej ustalić cel wydatkowania rezerwy celowej na rok bieżący.
Wiceprzewodniczący Kołodziej zawnioskował, by Rada Dzielnicy dotarła do nowych osób. Konieczność takiego działania argumentował małym zainteresowaniem wyborami (niską frekwencją).
Andrzej Małysz złożył dwa wnioski na piśmie: wniosek o nawiązanie kontaktu z komisjami Rady Miasta oraz wniosek do służb komunalnych o jak najszybsze uprzątnięcie pozimowych nieczystości z dzielnicy.
Szymon Furmaniak zawnioskował, by Rada Dzielnicy pochwaliła aktywną postawę mieszkańców naszej dzielnicy, którzy wzięli udział w pierwszym lubelskim referendum (7 kwietnia).
Następne posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta wstępnie zostało zapowiedziane na 24 kwietnia (środa) na godzinę 18:30.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 20:30.

Advertisements

Sprawozdanie z XXVIII posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta

Na posiedzeniu dyskutowano czy Rada Dzielnicy aktualnej kadencji powinna dysponować całą kwotą rezerwy celowej czy pozostawić część (np. połowę) “nowej” Radzie, która zostanie wybrana 10 marca.
Ostatecznie zdecydowano się na podział środków niemal równy połowie.

Podczas posiedzenia dyskutowano na co przeznaczyć środki i generalnie zgoda była by dokończyć zaczęte inwestycje. (Nie)stety zaczętych inwestycji jest wiele, także wybór jest trudny.
Ostatecznie drogą losowania zostały wyznaczone ulice Leśna i Kochanowskiego do kontynuacji prac remontowych.

Na posiedzeniu padła informacja, że prawdopodobnie na naszej dzielnicy powstanie Punkt Kultury i prawdopodobnie w miejscu dawnego salonu Renault-Nazaruk przy ul. Kunickiego 161.

Na Radzie przybyli zostali poinformowani też, że nowym Radnym Miejskim został Piotr Choduń, który obejmuje mandat w zastępstwie za Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak, która została wiceprezydentką.

Poprosiłem Zarząd Rady Dzielnicy o swego rodzaju podsumowanie i listę najważniejszych inicjatyw, jakie podjęła Rada w kończącej się kadencji, by może taką informacją zachęcić mieszkanki i mieszkańców do większego zainteresowania wyborami do Rady Dzielnicy zaplanowanymi na 10 marca.

Sprawozdanie z XXI posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta

W posiedzeniu wzięło udział w sumie 15 radnych dzielnicy, 1 radny miejski (Piotr Popiel) oraz dwoje gości.

Gość posiedzenia przedstawił wniosek mieszkańców ulicy Pawiej w sprawie remontu tej ulicy. Mieszkańcy chcą by ulica została zwężona do jednego pasa argumentując to tym, że na moście przez Czerniejówkę jest po jednym pasie w każdym kierunku, więc bezsasadne jest utrzymywanie dwóch pasów na odcinku kilkuset metrów. Mieszkańcy wnioskują o zwiększenie przestrzeni chodnikowej.
Rada Dzielnicy przychyliła się do wniosku mieszkańców.

Rada Dzielnicy ogłosiła sposób wnioskowania do rady w celu rozdysponowania rezerwy budżetowej; w tym roku także obowiązywać będzie formularz, którego wzór Rada opublikowala na portalu Facebook.

Na posiedzeniu można się było dowiedzieć, że reprezentantem dzielnicy Dziesiąta do Komitetu Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Lublin jest Marcin Krupiński.

Harmonogram posiedzeń na 2018 rok:
11 kwietnia;
9 maja;
13 czerwca;
12 września;
14 listopada.


Szymon Furmanaik

Informacje z posiedzeniu Rady Dzielnicy Dziesiąta

Moje zapytanie:

Dzień dobry,
poproszę o sprawozdanie (może to być protokół, ale nie musi) i porządek posiedzenia z ostatniego Posiedzenia Rady.

Czy Rada Dzielnicy Dziesiąta będzie brała udział w informowaniu o Budżecie Obywatelskim?
Czy Rada Dzielnicy Dziesiąta planuje składać projekty do Budżetu Obywatelskiego (jeśli tak to jakie)?

z poważaniem
Szymon Furmaniak

Odpowiedź Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Dziesiąta:

Witam.

W załączeniu przesyłam porządek obrad ostatniego posiedzenia. Protokołu jeszcze nie ma (projekt protokołu staje się oficjalnym dokumentem po zatwierdzeniu przez radę na następnym posiedzeniu), ale w kilku słowach przedstawiam jakie sprawy poruszono na ostatnim posiedzeniu:
– przyjęto absolutorium dla zarządu dzielnicy za rok 2013,
– zatwierdzono zmiany w zadaniach zgłoszonych do realizacji ze środków rezerwy celowej będących w dyspozycji rady dzielnicy w bieżącym roku: zwiększono wykonanie dwóch miejsc postojowych o kwotę 4 tys. zł, 23 tys. zł przekazano na przebudowę chodnika i miejsca postojowe na ul. Kochanowskiego (treść uchwały w załączeniu),
– informacja o budżecie obywatelskim, przyjęto, że Rada zaangażuje się w 2 – 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego ale takie, które są zgodne z wnioskami do budżetu składanymi przez radę (mam informację, że SP nr 2 i VI LO przygotowują się do zgłoszenia remontu swoich boisk przyszkolnych, co jest zgodne z wnioskami RDD do budżetu miasta). Poza tym oczywiście każdy członek rady jako mieszkaniec dzielnicy będzie mógł zaangażować się w każde inne działanie wybrane przez siebie,
– informacja o “Aktywnej wiośnie na Dziesiątej”,
– zgłoszono sprawy różne: problem z hodowlą gołębi w zabudowie mieszkalnej, problem bałaganu na posesji na skrzyżowaniu Zemborzycka/Słowackiego, bałagan wzdłuż ogródków działkowych wzdłuż ul. Mickiewicza, potrzeba wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych przez ul. Zemborzycką (na wysokości Biedronki) itp.

Jeśli chodzi o udział w informowaniu o budżecie obywatelskim, to informuję, że miasto prowadzi ogólnomiejską akcję informacyjną w oparciu o sieć filii MBP. Na naszej dzielnicy wyznaczone zostały filia przy ul. Kunickiego 89 oraz filia przy ul. Kruczkowskiego 14. Według mnie nie ma potrzeby dublowania zadań filii MBP. Natomiast jak najbardziej trzeba zachęcić mieszkańców, żeby dotarli do tych filii i zainteresowali się budżetem obywatelskim. W tym zakresie jak najbardziej widzę rolę RDD i rada podejmie takie działania. Więcej informacji o budżecie obywatelskim pod linkiem: http://um.lublin.eu/partycypacja/index.php?t=200&id=212257

Jeśli chodzi o składanie projektów do budżetu obywatelskiego, to częściowo wyżej udzieliłem już odpowiedzi. Ja osobiście koncepcję budżetu obywatelskiego rozumiem w ten sposób, że jest on skierowany bezpośrednio do mieszkańców miasta, po to żeby mogli zgłosić swoje wnioski i potrzeby bezpośrednio , bez żadnych ciał pośredniczących. Rada dzielnicy ma swoje kanały zgłaszania i realizacji zadań na terenie dzielnicy (środki w ramach rezerwy budżetowej, zgłaszanie wniosków do budżetu miasta), a mieszkańcy dzięki budżetowi obywatelskiemu zyskują swój bezpośredni kanał zgłaszania i realizacji zadań. Oczywiście oba te kanały nie powinny być ze sobą sprzeczne i konkurować ze sobą, raczej powinny się uzupełniać. Ja rolę samorządu dzielnicy widzę w taki sposób, że wspiera on inicjatywę mieszkańców (np. wsparcie w zbieraniu podpisów, wsparcie przy głosowaniu na wnioski), najlepiej takich zadań, które są zbieżne z wnioskami rady do budżetu, ale też każdy członek rady może zaangażować się popieranie innych wniosków. Jeśli wskazane wyżej szkoły zgłoszą do projektu modernizację swoich boisk, to uważam za słuszne, aby RDD je poparła i zaangażowała się w ich promocję, ponieważ zadania dotyczą dużej grupy mieszkańców dzielnicy i w zdecydowany sposób poprawią jakość nauki.

Pozdrawiam

Marcin Krupiński.

XV Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 19.09.2013

Rutynowe posiedzenie odbyło się bez specjalnych emocji. W spokojnej atmosferze omówiono tematy spotkania.

Na posiedzenie przybyła m.in. przedstawicielka mieszkańców ul. Słowackiego z apelem o stworzenie kanalizacji burzowej, gdyż aktualnie po każdym większym deszczu ulica jest zalana, a przejeżdżające tą ulicą auta rozlewają wodę na trawniki i chodniki.
Przewodniczący Zarządu – Marcin Krupiński, zaapelował do mieszkańców, aby zorganizowali listę poparcia tej sprawy, co dobrze wygląda w urzędzie i ma ponoć jakąś moc sprawczą.

Drugim gościem przybyłym na spotkanie była pani Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Pani Iwonna Szołno, która zaapelowała do Rady o poparcie jej starań o środki finansowe na remont bursy nr 7 (wcześniej internat przyszkolny), która jest w fatalnym stanie.
Radni oczywiście przedstawią Radnym Miejskim swoje poparcie dla sprawy Pani Dyrektor.

Ważnym tematem posiedzenia była sprawa sortowni śmieci MPO-Sita, na którą skarżą się mieszkańcy osiedla im. Kruczkowskiego. Sprawa jest znana Radnym Dzielnicowym i Radnym Miejskim, opisywana też była przez media. O problemie tym wiedzą także struktury miejskie.
Jedna z Radnych Dzielnicowych skarciła Radnego Daniewskiego, jako reprezentanta Rady Miasta, że zmienili strukturę organizacyjną obiektu (internatu/bursy) nie zapewniając wcześniej odpowiednich warunków do jego użytkowania.

26 września rusza akcja Aktywna Jesień na Dziesiątej.

Do programu Kulturalna Dziesiąta zakwalifikowały się cztery szkoły.

30 września rusza projekt “Roztańczona Dziesiąta”.

2013-09-19-4571W posiedzeniu wzięło udział 11 Radnych Dzielnicowych i 5 gości w tym: Pani Dyrektor Iwonna Szołno, przedstawicielka mieszkańców z ul. Słowackiego, Radni Miejscy: Leszek Daniewski i Tomasz Pitucha.