X Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 3.06 ZSTK 18:00

Dzień dobry.
Przesyłam Państwu porządek obrad, projekty uchwał oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Dziesiąta VI kadencji w roku 2019.

X Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta
[3 czerwca 2020 r.]
Zespół Szkół Transporotwo-Komunikacyjnych
ul . Zemborzycka 82
godz. 18.00

Serdecznie pozdrawiam
Urszula Ziembikiewicz-Otulska

X posiedzenie
Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
w dniu 3 czerwca 2020 r. (środa)

Miejsce obrad: Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie, ul. Zemborzycka 82

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 18.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Absolutorium dla Zarządu Dzielnicy za rok 2019:
a) sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z działalności w roku 2019,
b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji z terenu dzielnicy Dziesiąta do budżetu miasta Lublin na rok 2021.
5. Zatwierdzenie zmiany w podziale rezerwy celowej przyznanej Radzie Dzielnicy Dziesiąta na rok 2020.
6. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
7. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 5.03.2020 r. – 3.06.2020 r.
8. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
Urszula Ziembikiewicz-Otulska

Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu dzielnicy Dziesiąta VI kadencji w roku 2019

Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu dzielnicy Dziesiąta VI kadencji
w roku 2019

W dniu 10 marca 2019 roku odbyły się wybory do samorządów dzielnicowych Miasta Lublin, w wyniku których został wyłoniony skład Rady Dzielnicy Dziesiąta VI kadencji. Wybrana w wyborach Rada Dzielnicy Dziesiąta rozpoczęła swoją działalność w dniu 2 kwietnia 2019 r., tj. w dniu zwołania pierwszego posiedzenia. W okresie objętym sprawozdaniem samorząd Dzielnicy Dziesiąta podejmował przedstawione poniżej działania:

Rada Dzielnicy Dziesiąta

• Posiedzenia Rady Dzielnicy:
W 2019 roku odbyło się 7 posiedzeń Rady Dzielnicy w dniach: 2 kwietnia, 8 kwietnia, 24 kwietnia, 29 maja, 14 czerwca, 18 września, 9 października, podczas których przyjęto wskazane niżej dokumenty oraz zajmowano się wskazanymi niżej sprawami:
1) Uchwały:
– w sprawach: wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza Zarządu, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej Rady,
– w sprawie zatwierdzenia podziału środków z rezerwy celowej przyznanych do dyspozycji Rady Dzielnicy Dziesiąta na rok 2019,
-w sprawie zatwierdzenia wniosków Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie do projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów położonych na terenie dzielnicy Dziesiąta (dla rejonu ulic Smoluchowskiego i Zemborzyckiej, a także obszaru pomiędzy ul. Zemborzycką a ul. Abramowicką),
-w sprawie zatwierdzenia propozycji zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta do budżetu miasta Lublin na rok 2020,
-w sprawie określenia sposobu skutecznego zawiadamiania członków Rady Dzielnicy Dziesiąta o terminie posiedzenia oraz przekazywania porządku obrad.
2) Opinie:
-w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającego uchwałę nr 1103/XLIV/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Lublin oraz ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-w sprawie zmiany przebiegu trasy linii komunikacyjnej nr 21 w związku z planowanym otwarciem dla ruchu nowej drogi łączącej ul. Dywizjonu 303 z ul. Wrotkowską,
-w sprawie zmiany przebiegu trasy linii nr 21 na terenie dzielnicy Dziesiąta poprzez ponowne skierowanie linii na ul. Nowy Świat,
-w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Świętochowskiego (odcinek o nawierzchni gruntowej),
-w sprawie skrócenia do godz. 20.00 oświetlenia boiska przy ul. Siemiradzkiego.
3) Stanowiska:
-w sprawie modernizacji ul. Kunickiego w Lublinie,
-w sprawie zakresu planowanej przebudowy ul. Herberta w Lublinie.
4) Pozostałe sprawy poruszane na posiedzeniach:
-omówienie na wniosek mieszkańców sytuacji związanej z budową budynku mieszkalnego pod adresem Zemborzycka 70 w związku z planowaną zmianą sposobu jego użytkowania,
-omówienie z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej spraw związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem na terenie dzielnicy Dziesiąta oraz zagrożeń z tym związanych, m.in. w związku z kierowanymi do samorządu dzielnicy interwencjami z ulic: Gałczyńskiego, Siemiradzkiego, Sierpińskiego, Świętochowskiego,
-prezentacja prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Lublinie programu „Stop wandalom”.

• Podział rezerwy celowej:
W 2019 roku Rada Dzielnicy Dziesiąta dysponowała kwotą 150 tys. zł w ramach rezerwy celowej w budżecie Miasta Lublin na zadania zgłaszane przez samorządy dzielnic. Powyższa kwota została rozdysponowana na następujące działania:
1) 35.000 zł – kontynuacja remontu chodników wzdłuż ul. Leśnej,
2) 35.000 zł – kontynuacja remontu chodników wzdłuż ul. Kochanowskiego,
3) 35.000 zł – kontynuacja remontu chodników w ul. Pułaskiego,
4) 30.000 zł – kontynuacja remontu chodników w ul. Kwiatowej,
5) 800 zł – dofinansowanie zakupu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 40 specjalistycznego stołu do zajęć z programowania i robotyki,
6) 5.000 zł – dofinansowanie działalności kulturalno-rekreacyjnej Klubów Seniora funkcjonujących na terenie dzielnicy Dziesiąta, prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia,
7) 9.200 zł – dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, integracyjnym itp. skierowanych do mieszkańców dzielnicy, prowadzonych przez jednostki Gminy Lublin (wakacyjne festyny dla dzieci realizowane przez DDK „Bronowice”).

• Udział członków Rady w sesjach Rady Miasta Lublin, szkoleniach organizowanych dla członków Rad przez Urząd Miasta Lublin, a także spotkaniach i konsultacjach (Budżet Obywatelski, Ekointerwencja Dzielnicy Dziesiąta, Program Rewitalizacji Miasta Lublin, W naszym interesie – wpływ seniorów na życie w Lublinie, Jubileusz 100 – lecia Szkoły Podstawowej nr 1, Program Estetyka, spotkanie w sprawie komunikacji miejskiej w ZTM, Zielony Budżet, Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego).

Zarząd Dzielnicy Dziesiąta

• Posiedzenia Zarządu Dzielnicy:
W 2019 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Dzielnicy w dniach: 12 kwietnia, 8 maja, 4 czerwca, 3 lipca, 24 lipca, 20 sierpnia, 5 września, 25 listopada.

• Sesje Rady Miasta Lublin
Udział przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w sesjach Rady Miasta Lublin.

• W okresie objętym niniejszą informacją do samorządu dzielnicy wpłynęło 107 pism, wysłano 80 pism, w dokumentacji Rady założono 85 spraw.

• Bieżące prowadzenie profilu Rady Dzielnicy Dziesiąta na Fecebooku.

• Systematyczne pełnienie dyżurów w siedzibie Rady w środy.

• Rezerwa celowa:
W 2019 roku w związku z zatwierdzonym przez Radę Dzielnicy podziałem środków z rezerwy celowej będących w dyspozycji samorządu dzielnicy (150 tys. zł) przeprowadzono szereg konsultacji i uzgodnień z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin (Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 40, Zespół Ośrodków Wsparcia, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”) oraz złożono w Urzędzie Miasta Lublin podpisane przez dyrektorów wskazanych wyżej jednostek wnioski w zakresie realizacji zadań z rezerwy celowej. Prowadzono również konsultacje i kierowano uwagi do właściwych jednostek miasta w trakcie realizacji zadań.

• Budżet obywatelski:
-we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej UML uzgodniono i przeprowadzono spotkanie informacyjne połączone z warsztatami pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020,
-przekazanie do Wydz. Inwestycji UML interwencji w sprawie terminu realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na skwerze przy ul. Zemborzyckiej i Słowackiego.

• Infrastruktura drogowa:
W 2019 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie oraz w Wydziale Zarządzania Ruchem drogowym Urzędu Miasta Lublin, w następujących sprawach:
-pozimowe sprzątanie ulic na terenie dzielnicy, sprzątanie trawnika i chodnika na ul. Nowy Świat na wysokości posesji nr od 17 do 31, naprawa zaniżonego chodnika w rejonie skrzyżowania Kunickiego/Pawia, naprawa nawierzchni ul. Kunickiego (odcinek między skrzyżowaniami z ul. Reja i Staffa),
-objazd po dzielnicy z udziałem naczelnika Wydziału Utrzymania i Remontów ZDiM, podczas którego wytypowano 36 lokalizacji w zakresie bieżących napraw i sprzątania,
-spotkanie z udziałem zastępcy dyrektora ZDiM, omówienie zadań remontowych na dzielnicy w roku 2019 (m.in. remont odcinka ul. Śliskiej, położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Nadrzecznej),
-przekazanie interwencji mieszkańców ul. Świętochowskiego w sprawie nadmiernego ruchu samochodowego po nieurządzonym odcinku tej ulicy,
-przekazanie interwencji mieszkańca dzielnicy w sprawie przywrócenia połączenia ul. Mireckiego z ul. Wyścigową (przejazd przez chodnik i ścieżkę rowerową,
-objazd po dzielnicy z pracownikiem Wydziału Utrzymania i Remontów ZDiM, omówienie zakresu remontu chodników z rezerwy celowej,
-przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie sprzątania chodnika wzdłuż ul. Nowy Świat,
-przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy chodników w rejonie ul. Dunikowskiego i Herberta,
-przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy nawierzchni ul. Leśnej,
-interwencja w imieniu mieszkańca ul. Pawiej w sprawie zastrzeżeń co do przebudowy tej ulicy, interwencje i rozmowy telefoniczne w ZDiM, wyjaśnienie zastrzeżeń,
-przekazanie do ZDiM pisma w sprawie wyłączania oświetlenia na boisku przy ul. Siemiradzkiego.
-udział w spotkaniu mieszkańców ul. Zamenhofa z Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin. Sprawa budowy ulicy i ujęcia tego zadania w budżecie miasta na rok 2020,
-zgłoszenie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy jezdni ul. Kunickiego (rejon kościoła pw. NSJ i stacji paliw), naprawy jezdni ul. Siemiradzkiego, uzupełnienie ubytków na ul. Makowej,
-przekazanie do ZDiM oraz WZRDiM UML uwag mieszkańców dotyczących zmniejszenia ilości miejsc na postoju taksówek na rzecz miejsc postojowych dla mieszkańców w zatoce parkingowej przy ul. Herberta,
-przekazanie do ZDiM oraz WZRDiM UML wniosku dotyczącego dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Zemborzycką (rejon przystanku Świętochowskiego 02),
-interwencja w ZDiM w sprawie poprawienia zjazdu do posesji przy ul. Przybylskiego,
-przekazanie do ZDiM opinii w sprawie oświetlenia boiska przy ul. Siemiradzkiego,
-przygotowanie i przekazanie do WZRDiM UML, ZDiM, ZTM i SM pisma w sprawie organizacji ruchu drogowego na pętli autobusowej przy ul. Herberta (parkowanie pojazdów utrudniające korzystanie z pętli przez autobusy),
-przekazanie interwencji w sprawie remontu chodników przy ul. Kochanowskiego oraz nawierzchni ul. Nadrzecznej,
-przekazanie do WZRDiM UML i ZDiM interwencji mieszkańca w sprawie poprawy widoczności na skrzyżowaniu ulic Głuskiej i Nadrzecznej,
-przekazanie do ZDiM i MAZ UML interwencji w sprawie uzupełnienia nawierzchni chodnika przy nowych skwerach przy ul. Kunickiego,
-interwencja w ZDiM w sprawie zwłoki w pracach na budowie ul. Boya-Żeleńskiego.

• Zieleń miejska, ochrona środowiska, gospodarka komunalna:
W 2019 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Biurze Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, w następujących sprawach:
-objazd po dzielnicy z udziałem Miejskiego Architekta Zieleni, podczas którego omówiono sprawy związane z utrzymaniem terenów zielonych, nasadzeniami, realizacją skwerów miejskich (projekt Zielonego Budżetu). Wytypowano szereg zadań do realizacji w zakresie utrzymania zieleni,
-przekazanie do MAZ, ZDiM, WOŚ UML uwag mieszkańca dzielnicy na tematy zieleni miejskiej (skwer przy ul. Iwaszkiewicza, ul. Sieroszewskiego, tablice ogłoszeniowe, plac zabaw, budki lęgowe),
-przekazanie do MAZ interwencji w sprawie uporządkowania skweru przy ul. Kunickiego i Próżnej,
-przekazanie do MAZ UML interwencji w sprawie usunięcia gałęzi z pasa drogowego ul. Słowackiego,
-przekazanie do MAZ UML interwencji w sprawie niewłaściwego wykonania nasadzeń przy ul. Kochanowskiego,
-przekazanie do WGK UML i SM zgłoszenia dotyczącego zanieczyszczania placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego w celu podjęcia stosownych działań,
-przekazanie do WGK UML interwencji w sprawie odnowienia tablic ogłoszeniowych na dzielnicy,
-przekazanie do WGK UML interwencji w sprawie nieprawidłowości na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (naprawa urządzeń),
-przekazanie do WOŚ UML zgłoszenia mieszkańca w zakresie zorganizowania na dzielnicy zbiórki elektrośmieci, w formie cyklicznego wystawiania kontenera na tego typu odpady,
-przekazanie do WOŚ UML pisma w sprawie proponowanej lokalizacji na terenie dzielnicy kontenera na elektrośmieci.

• Nieruchomości komunalne, sport i kultura:
-przekazanie do Zarządu Nieruchomości Komunalnych zgłoszenia dotyczącego zamknięcia parkingu przy budynku dawnego Domu Kultury Kolejarza (ul. Kunickiego 35) wraz z wnioskiem o ponowne otworzenie parkingu na potrzeby okolicznych mieszkańców oraz osób, które załatwiają sprawy w tym rejonie dzielnicy,
-udział w spotkaniu z mieszkańcami ul. Siemiradzkiego na boisku zlokalizowanym przy tej ulicy w związku z problemami w funkcjonowaniu obiektu (zakłócanie porządku),
-przygotowanie i przekazanie do Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin wystąpienia w sprawie problemów w funkcjonowaniu boiska przy ul. Siemiradzkiego,
-spotkanie w lokalu przy ul. Herberta 14 w sprawie wynajmu z przeznaczeniem na placówkę kultury. Uczestnicy spotkania: Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Dyrektor DDK „Bronowice”, Radny RML, kierownik adm. os. im. L. Kruczkowskiego, prezes SM „Kolejarz”, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy,
-przygotowanie i przekazanie wystąpienia do Prezydenta Miasta w sprawie organizacji placówki kultury w lokalu przy ul. Herberta 14,
-wsparcie organizacji i przygotowania Cyrku Podwórkowego na dzielnicy (wybór lokalizacji i wystąpienie o zgodę do ZNK, rozwieszenie plakatów).

• Porządek publiczny:
-przekazanie do SM interwencji w sprawie uporządkowania działek w rejonie ul. Makowej,
-przekazanie do SM, MAZ, ZDiM interwencji w sprawie uporządkowania otoczenia sklepu Żabka przy ul. Przybylskiego,
-przekazanie do SM oraz na Komisariat III Policji interwencji w sprawie zakłócania porządku: Siemiradzkiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego,
-przekazanie do Prezydenta Miasta Lublin wystąpienia w sprawie domu mieszkalnego ul. Gałczyńskiego wykorzystywanego jako hostel i występującymi w związku z tym zakłóceniami spokoju i porządku publicznego,
-udział w spotkaniu mieszkańców ul. Gałczyńskiego z Sekretarzem Miasta Lublin w sprawie problemów w funkcjonowaniu posesji przy ul. Gałczyńskiego,
-przekazanie do SM oraz Komisariatu III Policji interwencji w sprawie nieprawidłowości na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (zwiększenie nadzoru w związku z zakłóceniami porządku),
-przekazanie do SM zgłoszenia w sprawie uporządkowania ul. Łukasińskiego (rejon bloków socjalnych), uzupełnienie ubytków na ul. Makowej, uporządkowanie otoczenia sklepu przy ul. Przybylskiego,
-przygotowanie i przekazanie pisma do Komendanta SM w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ul. Zemborzycką,
-przyjęcie i przekazanie do SM interwencji w sprawie palenia odpadami na posesji przy ul. Sienkiewicza.

• Zadania z terenu dzielnicy Dziesiąta w budżecie Miasta Lublin na rok 2020:
W 2019 roku prowadzone były spotkania i rozmowy, w sprawie ujęcia w budżecie Miasta Lublin na rok 2020 zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta zgłoszonych m.in. przez Radę Dzielnicy. W budżecie miasta na rok 2020 z większych zadań znalazły się m.in.: remont ul. Herberta wraz z odcinkiem ul. Dunikowskiego, budowa ul. Zamenhofa (odcinek od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Świętochowskiego, remont ul. Kraszewskiego wraz z chodnikami, kontynuacja remontu nawierzchni ul. Nadrzecznej (odcinek od ul. Rejtana do ul. Tuwima), kontynuacja budowy ul. Boya-Żeleńskiego.

Zapraszam na VII Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 9 X 2018 – 18.00

Porządek obrad

VII posiedzenie
Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
w dniu 9 października 2019 r. (środa)

VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36

Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej spraw związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem na terenie dzielnicy Dziesiąta oraz zagrożeń z tym związanych, m.in. w związku z kierowanymi do samorządu dzielnicy interwencjami z ulic: Gałczyńskiego, Siemiradzkiego, Sierpińskiego, Świętochowskiego. Prezentacja prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Lublinie programu „Stop wandalom”.
4. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
5. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 18.09.2019 r. – 9.10.2019 r.
6. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

VI posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta

Szanowni Mieszkańcy dzielnicy Dziesiąta. Informuję o posiedzeniu Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbędzie się w dniu 18 września (środa) o godz. 18.00 w VI LO przy ul. Mickiewicza 36. Poniżej porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wydanie na wniosek Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie opinii w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Świętochowskiego (na odcinku od ul. Sierpińskiego do posesji Świętochowskiego 187) w zakresie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Daniłowskiego do ul. Lema.
4. Omówienie na wniosek mieszkańców sytuacji związanej z budową budynku mieszkalnego pod adresem Zemborzycka 70 w związku z planowaną zmianą sposobu jego użytkowania.
5. Wydanie na wniosek Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie opinii w sprawie zmiany przebiegu trasy linii nr 21 na terenie dzielnicy Dziesiąta poprzez ponowne skierowanie linii na ul. Nowy Świat.
6. Zmiana uchwały nr 11/V/2019 Rady Dzielnicy Dziesiąta z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta do budżetu miasta Lublin na rok 2020 (wprowadzenie na rok 2020 zadania „Przebudowa ul. Herberta na całej długości wraz z przebudową ul. Dunikowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Herberta do skrzyżowania z ul. Mickiewicza”.
7. Przyjęcie stanowiska w sprawie zakresu planowanej przebudowy ul. Herberta w Lublinie.
8. Przyjęcie stanowiska w sprawie modernizacji ul. Kunickiego w Lublinie.
9. Przyjęcie protokołów z IV i V posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
10. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 15.06.2019 r. – 18.09.2019 r.
11. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/

Protokół z III posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

Lublin 29.04.2019 r.
Protokół z III posiedzenia
Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

Posiedzenie odbyło się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 18:30 w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mickiewicza 36.

Gość: 1 mieszkaniec ul. Pułaskiego.
Obecni na posiedzeniu: Radny Miejski Piotr Choduń, przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie: Zastępca Dyrektora ZTM w Lublinie Sławomir Podsiadło, Kierownik działu organizacji przewozów ZTM w Lublinie Marek Czarnocki.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy otworzyła posiedzenie o godzinie 18:32.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy stwierdziła kworum, obecnych 17 osób spośród Rady Dzielnicy Dziesiąta.

Pan Małysz zapytał o odpowiedzi na swoje wnioski z poprzedniego posiedzenia. W odpowiedzi Przewodnicząca zasugerowała, że omówienie odpowiedzi nastąpi w punkcie 8. “sprawy bieżące”.

Rada Dzielnicy jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Przwodnicząca Rady przeczytała pismo od Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w sprawie zmiany trasy nr 21.

Zastępca Dyrektora ZTM w Lublinie pokrótce przedstawił czym jest ZTM w Lublinie i zakres jego obowiązków.

Jakub Król spytał o ewentualność zmiany linii trasy np. linii nr 6 aby mogła jechać przez ul. Wyścigową.
Hanna Burdon pytała o diametralną zmianę linii 21 w celu obsługi dojazdów z osiedla Kruczkowskiego na cmentarz na Majdanku.
Wojciech Kret przedstawił swoje wnioski z rozmów z mieszkańcami i dyrekcją Szkoły przy ul. Nowy Świat wnioskując o brak zmiany trasy linii nr 21 dodatkowo argumentując, że to jedyna linia, która z rejonu ulicy Nowy Świat jedzie w kierunku dalszej części Dziesiątej/Kunickiego.
Szymon Furmaniak zapytał o możliwość wykorzystania zaoszczędzonych wozokilometrów na zmianie linii 21 dla celów obsługi innych linii obsługujących Dziesiątą.
Marcin Krupiński stwierdził, że nie powinno być rozważane zmienianie tras linii 6 i 11. Natomiast warto zwiększyć dostępność do komunikacji miejskiej osób mieszkających w okolicy nowej ulicy Wyścigowej (łączącej Kunickiego z Wrotkowską).
Tomasz Samolej sugerował poczekać z decyzją na moment, w którym będziemy dysponować większą ilością informacji na temat ewentualnej zmiany.

Głosowanie Rady Dzielnicy w sprawie pozytywnego przyjęcia propozycji ZTM tj. zmiany trasy linii nr 21. Za głosowało 11 osób. Przeciw głosowały 4 osoby. Wstrzymały się od głosu 3 osoby.
Rada Dzielnicy większością 11 głosów przyjęłą pozytywnie propozycję ZTM w sprawie zmiany trasy linii nr 21 z przebiegiem ….Dywizjonu 303 – Wyścigowa – Wrotkowska…

Marcin Krupiński w skrócie przedstawił czym jest Rezerwa Celowa i odczytał pismo z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin o istocie Rezerwy Celowej.

Jakub Król wnioskuje sfinansowanie wysypanie gryzu w bocznej uliczce ulicy Pułaskiego.
Tomasz Samolej zawnioskował poprawę infrastruktury drogowej na ul. Świętochowskiego w części za skrzyżowaniem z ul. Staffa. Na tym odcinku został użyty destrukt. Michał Samolej pyta o możliwość zbadania czy praca wykonana na tym odcinku została wykonana poprawnie i ewentualnie pociągnięcia do odpowiedzialności wykonawcy, jeśli stwierdzone zostanie wadliwe wykonanie prac.
Marcin Krupiński stwierdził, że będzie wnioskował o ponowne wyłożenie destruktu na tymże odcinku ul. Świętochowskiego.
Beata Basińska zaproponowała, by dofinansować projekt “Lato w mieście”.

Marcin Krupiński zobowiązał się, że przy okazji objazdu dzielnicy z władzami miasta, będzie wnioskował o ułożenie destruktu w uliczce ulicy Pułaskiego.

Głosowania nad propozycjami:
-chodnik na ul. Pułaskiego 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się
-chodnik na ul. Kwiatowej 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się
-dofinansowanie specjalistycznego stołu 13 za, przeciw 2, wstrzymujące się 3.
-dofinansowanie klubów seniora 14 za, przeciw 2, wstrzymujące się się 2.
-pozostawienie do dalszego podziału z przeznaczeniem na zadania nieinwestycyjne o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, integracyjnym itp. skierowane do mieszkańców dzielnicy 13 za, przeciw 2, wstrzymały się 3

Za całą uchwałą głosowało: za 15, przeciw 0, wstrzymały się 3 osoby.

Piotr Choduń potwierdził plan remontu ul. Herberta. Zadeklarował chęć wzięcia udziału w objeździe po dzielnicy. Teren Sygnału jest już po inwentaryzacji w nowym przetargu.

Marcin Krupiński zachęcił do pisania projektów w Budżecie Obywatelskim oraz do promocji projektów po przez mieszkańców Dziesiątej.

Andrzej Małysz zawnioskował o poprawienie protokołu w punkcie, w którym złożył wniosek o nawiązanie kontaktu z komisjami. Poprawka ma na celu bardziej wierne oddanie treści pisemnego wniosku złożonego przez Pana Małysza.

Za przyjęciem protokołu 16, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Beata Basińska zawnioskowała o nasadzenia drzew na nowo wybudowanym odcinku ul. Wyścigowej (od Kunickiego do Wrotkowskiej).

Hanna Burdon zawnioskowała o zbadanie stanu zdrowia drzew przy Domu Kultury Kolejarza na ul. Kunickiego.

Andrzej Małysz zawnioskował na piśmie o remont ul. Herberta – wniosek złożył na ręce Przewodniczącej Rady Dzielnicy.
Piotr Choduń zrelacjonował to co wie na temat planowanego remontu ul. Herberta.

Halina Tes zasygnalizowała stały problem bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kunickiego i Kraszewskiego.
Beata Basińska zasugerowała likwidację w.w. przejścia dla pieszych.
Szymon Furmaniak zasugerował poprawę bezpieczeństwa na w.w. przejściu poprzez zmniejszenie pasów ruchu ogólnego oraz stworzenie wysepki dla pieszych.

Marcin Krupiński poinformował o konsultacjach społecznych miejskich planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących dzielnicy Dziesiąta i zasugerował, że Rada Dzielnicy powinna się zająć tym tematem na kolejnym posiedzeniu.

Posiedzenie Przewodnicząca Rady zamknęła o godzinie 20:58.

Uchwała nr 163/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dziesiąta

statut dziesiata

Całość dokumentu oraz więcej informacji:
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/v-kadencja-rady-miasta-lublin-2006-2010/sesja-nr-xxix-z-dnia-2009-02-19/uchwala-nr-619xxix2009-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-lutego-w-sprawie-nadania-statutu-dzielnicy-dziesiata,27,16053,2.html

Click to access 163_v_2019.pdf

Protokół z II posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbyło się 8 kwietnia 2019 r.

Lublin, dnia 9.04.2019 r.

Protokół
z II posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbyło się 8 kwietnia 2019 r. w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mickiewicza 36.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. odbyło się II posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta. Na posiedzenie przybyło w sumie 20 członków Rady Dzielnicy Dziesiąta oraz dwoje gości.
O godzinie 18:00 Przewodnicząca Rady Dzielnicy Urszula Ziembikiewicz-Otulska otworzyła posiedzenie.
Przewodnicząca Rady zaproponowała na początku by wszystkie osoby przedstawiły się. Co wszyscy zaakceptowali.
Z proponowanego porządku obrad nie mógł mieć miejsce punkt 2. “Ślubowanie członka Rady przeprowadzone w oparciu o art. 8 ust 1 i 2 Statutu Dzielnicy” z uwagi na nieobecność osoby.

Punkt 3 czyli wybór protokolanta rozpoczął się od zgłoszenia się Szymona Furmaniaka do tej funkcji. Rada Dzielnicy przyjęłą tę propozycję jednogłośnie.
Zaproponowany przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy porządek obrad został wydrukowany i rozłożony na ławkach sali, w której odbywało się Posiedzenie Rady Dzielnicy.
Andrzej Małysz zgłosił uwagę, że wybór Komisji Rewizyjnej powinien nastąpić przed wyborem Zarządu. Po dyskusji oraz odczytaniu przez Przewodniczącą Rady wzmiankowanego 8 punktu Statutu Rady Dzielnicy Rada zgodziła się przyjąć porządek posiedzenia zaproponowany na wstępie przez Przewodniczącą.
Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 18 osób za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Michał Samolej zauważył nieścisłość w chronologii wydarzeń spisanych w sprawozdaniu z I posiedzenia Rady Dzielnicy. Przewodnicząca Rady zobowiązała się nieścisłość sprostować.
Za przyjęciem protokołu głosowało 19 osób, 0 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

W punkcie 6 “Wybór przewodniczącego Zarządu Dzielnicy” Hanna Burdon zaproponowała kandydaturę Marcina Krupińskiego (zgodził się kandydować), Adam Ślusarski zaproponował kandydaturę Andrzeja Małysza (zgodził się kandydować).
Do Komisji Skrutacyjnej wybrani zostali: Hanna Burdon, Wojciech Kret oraz Michał Samolej, Rada głosowała: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Wojciech Kret.
Na wniosek gościa kandydaci na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy przedstawili się i opowiedzieli krótko o sobie.
Przy przedstawianiu się Marcina Krupińskiego wywiązały się krótkie dyskusje na temat minionych kadencji Rady Dzielnicy. W polemikę z wypowiedzią Marcina Krupińskiego wszedł Michał Samolej. Dariusz Brzózka dopytywał o realizację inwestycji drogowej na ul. Zamenhoffa.
Andrzej Małysz także przedstawił się i opowiedział krótko o sobie.
Na wniosek jednej z Radnych, członkowie i członkinie Rady Dzielnicy wymienili się danymi kontaktowymi do użytku wewnętrznego.
Przewodniczącym Zarządu Rady Dzielnicy Dziesiąta został wybrany Marcin Krupiński.
Przebieg głosowania:
Marcin Krupiński, za – 12 głosów, przeciw – 5 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Andrzej Małysz, za – 8 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 1 głos.

W punkcie 7 “Wybór zastępcy Przewodniczącego Zarządu”, Marcin Krupiński zaproponował kandydaturę Piotra Nizioła (zgodził się kandydować). Dariusz Brzózka zgłosił kandydaturę Andrzeja Małysza (zgodził się kandydować).
Rada Dzielnicy zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej.
Piotr Nizioł przedstawił się i krótko o sobie opowiedział.
Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy wybrany został Piotr Nizioł.
Przebieg głosowania:
Piotr Nizioł, za – 12 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Andrzej Małysz, za – 8 głosów, przeciw – 6 głosów, wstrzymało się – 2 głosów.

W punkcie 8 “Wybór sekretarza Zarządu Dzielnicy” Marcin Krupiński zaproponował kandydaturę Szymona Furmaniaka (zgodził się kandydować). Nie zgłoszono więcej osób kandydujących.
Rada Dzielnicy zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej.
Sekretarzem Zarządu Dzielnicy został wybrany Szymon Furmaniak.
Przebieg głosowania:
Szymon Furmaniaki, za – 19 głosów, przeciw – 1 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Mieszkanka obecna na posiedzeniu zabrała głos krytycznie odnosząc się do składu Zarządu Dzielnicy, wyrażając swoje niezadowolenie podkreślała brak świeżości, brak młodych osób oraz argumentowała, że wyborcy zdecydowali inaczej.

W punkcie 9 “Wybór Członków Zarządu Dzielnicy” Marcin Krupiński zaproponował kandydatury: Jerzego Świątka, Haliny Tes, Wiesławy Dados oraz Adama Ślusarskiego (wszyscy zgodzili się kandydować). Adam Ślusarski zaproponował kandydaturę Jakuba Króla (zgodził się kandydować). Szymon Furmaniak zaproponował kandydaturę Celiny Ładniak (zgodziła się kandydować). Michał Samolej zaproponował kandydaturę Dariusza Brzózki (zgodził się kandydować).
Rada Dzielnicy zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej.
Osoby kandydujące przedstawiły się i krótko opowiedziały o sobie.
Na członków i członkinie Zarządu Dzielnicy wybrano: Wiesławę Dados, Adama Ślusarskiego, Jerzego Świątka oraz Halinę Tes.

Przebieg głosowania:
Jerzy Świątek, za – 12 głosów, przeciw – 8 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Halina Tes, za – 14 głosów, przeciw – 4 głosów, wstrzymało się – 1 głos.
Wiesława Dados,za 15 głosów, przeciw – 3 głosów, wstrzymało się – 2 głosy.
Adam Ślusarski, za 15 głosów, przeciw – 1 głosów, wstrzymało się – 3 głosy.
Jakub Król, za 5 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 6 głosów.
Celina Ładniak, za 8 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 5 głosów.
Dariusz Brzózka, za 10 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 2 głosy.

W punkcie 10 “Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej” Marcin Krupiński zaproponował by Komisję Rewizyjną stanowiły 3 osoby. Rada Dzielnicy poparła ten wniosek. 18 osób głosowało za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące.

W punkcie 11 “Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy” Hanna Burdon była jedyną kandydatką na to stanowisko. Hanna Burdon została wybrana Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy głosami 17 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się.

W punkcie 12 “Wybór członków Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy” Wiesława Dados zgłosiła Celinę Ładniak (zgodziła się kandydować), Hanna Burdon zgłosiła Renatę Janowską (zgodziła się kandydować). Obie panie zostały wybrane na członkinie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy. P. Ładniak otrzymała 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. P. Janowska otrzymała 15 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się.

W 13 punkcie posiedzenia “Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje” Marcin Krupiński zawnioskował, aby kolejne posiedzenie Rady Dzielnicy odbyło się jeszcze w kwietniu, argumentował, że należy jak najszybciej ustalić cel wydatkowania rezerwy celowej na rok bieżący.
Wiceprzewodniczący Kołodziej zawnioskował, by Rada Dzielnicy dotarła do nowych osób. Konieczność takiego działania argumentował małym zainteresowaniem wyborami (niską frekwencją).
Andrzej Małysz złożył dwa wnioski na piśmie: wniosek o nawiązanie kontaktu z komisjami Rady Miasta oraz wniosek do służb komunalnych o jak najszybsze uprzątnięcie pozimowych nieczystości z dzielnicy.
Szymon Furmaniak zawnioskował, by Rada Dzielnicy pochwaliła aktywną postawę mieszkańców naszej dzielnicy, którzy wzięli udział w pierwszym lubelskim referendum (7 kwietnia).
Następne posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta wstępnie zostało zapowiedziane na 24 kwietnia (środa) na godzinę 18:30.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 20:30.

Sprawozdanie z XXVIII posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta

Na posiedzeniu dyskutowano czy Rada Dzielnicy aktualnej kadencji powinna dysponować całą kwotą rezerwy celowej czy pozostawić część (np. połowę) “nowej” Radzie, która zostanie wybrana 10 marca.
Ostatecznie zdecydowano się na podział środków niemal równy połowie.

Podczas posiedzenia dyskutowano na co przeznaczyć środki i generalnie zgoda była by dokończyć zaczęte inwestycje. (Nie)stety zaczętych inwestycji jest wiele, także wybór jest trudny.
Ostatecznie drogą losowania zostały wyznaczone ulice Leśna i Kochanowskiego do kontynuacji prac remontowych.

Na posiedzeniu padła informacja, że prawdopodobnie na naszej dzielnicy powstanie Punkt Kultury i prawdopodobnie w miejscu dawnego salonu Renault-Nazaruk przy ul. Kunickiego 161.

Na Radzie przybyli zostali poinformowani też, że nowym Radnym Miejskim został Piotr Choduń, który obejmuje mandat w zastępstwie za Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak, która została wiceprezydentką.

Poprosiłem Zarząd Rady Dzielnicy o swego rodzaju podsumowanie i listę najważniejszych inicjatyw, jakie podjęła Rada w kończącej się kadencji, by może taką informacją zachęcić mieszkanki i mieszkańców do większego zainteresowania wyborami do Rady Dzielnicy zaplanowanymi na 10 marca.

Wybory do Rad Dzielnic 2019 – spis osób kandydujących

Wybory do Rad Dzielnic odbędą się w dniu 10 marca 2019 r. w godz. 8:00 – 20:00.

Radni, którzy otrzymują mandat bez przeprowadzania wyborów z uwagi na to, że osób kandydujących zgłosiło się tyle ile przysługuje mandatów w obwodzie nr 1:
-Basińska Beata Ewa 54 l.zam. Lublin ul. Leśna
-Goc Halina Bronisława 64 l.zam. Lublin ul. Władysława Kunickiego
-Kołodziej Grzegorz 58 l.zam. Lublin ul. Leśna
-Rębacz Wojciech 25 l.zam. Lublin ul. Kwiatowa
-Świątek Jerzy 64 l.zam. Lublin ul. Dąbrowska

W obwodzie nr 2 (5 mandatów = każda osoba głosująca może oddać 5 głosów) kandydują:
-Biegański Oskar Wiktor 19 l.zam. Lublin ul. Gustawa Morcinka
-Furmaniak Szymon 34 l.zam. Lublin ul. Aleksandra Świętochowskiego
-Kret Wojciech 61 l.zam. Lublin ul. Zenona Kononowicza
-Król Jakub Mateusz 42 l.zam. Lublin ul. Jana Matejki
-Marczak Paweł Lech 31 l.zam. Lublin ul. Aleksandra Świętochowskiego
-Murzacz Beata41 l.zam. Lublin ul. Jana Kochanowskiego
-Olejarczyk Mariusz Marcin 35 l.zam. Lublin ul. Władysława Kunickiego
-Szydłowska-Wierzchoń Agnieszka Małgorzata 46 l.zam. Lublin ul. Kazimierza Pułaskiego
-Ślusarski Adam 39 l.zam. Lublin ul. Aleksandra Świętochowskiego
-Wójtowicz Witold 66 l.zam. Lublin ul. Jacka Przybylskiego
-Ziembikiewicz-Otulska Urszula 38 l.zam. Lublin ul. Aleksandra Świętochowskiego

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątajaul. Adama Mickiewicza 36

W obwodzie nr 3 (3 mandaty = każda osoba głosująca może oddać 3 głosy) kandydują:
-Baranowska Dorota 39 l.zam. Lublin ul. Ksawerego Dunikowskiego
-Burdon Hanna Maria 64 l.zam. Lublin ul. Zbigniewa Herberta
-Janowska Renata Justyna 57 l.zam. Lublin ul. Młodzieżowa
-Potęga Kamil Bartosz 33 l.zam. Lublin ul. Zbigniewa Herberta
-Tes Halina 51 l.zam. Lublin ul. Młodzieżowa

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980ul. Róży Wiatrów 9

W obwodzie nr 4 (3 mandaty = każda osoba głosująca może oddać 3 głosy) kandydują:
-Adamiec Marcin Piotr 30 l.zam. Lublin ul. Zemborzycka
-Adamiec Paweł Maciej 33 l.zam. Lublin ul. Zemborzycka
-Ładniak Celina 59 l.zam. Lublin ul. Iwana Pawłowa
-Małysz Andrzej Paweł 52 l.zam. Lublin ul. Romualda Traugutta
-Nizioł Piotr 53 l.zam. Lublin ul. Kornela Makuszyńskiego

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiegoul. Adama Mickiewicza 24

W obwodzie nr 5 (5 mandatów = każda osoba głosująca może oddać 5 głosów) kandydują:
-Brzózka Dariusz 55 l.zam. Lublin ul. Seweryna Sierpińskiego
-Cisło Marta Maria 28 l.zam. Lublin ul. Jarosława Iwaszkiewicza
-Dados Wiesława Regina 65 l.zam. Lublin ul. Leopolda Staffa
-Jawoszek-Sobieś Karolina 37 l.zam. Lublin ul. Iwana Pawłowa
-Krupiński Marcin Jan 46 l.zam. Lublin ul. Jarosława Iwaszkiewicza
-Poręba Łukasz Marcin 33 l.zam. Lublin ul. Wacława Sieroszewskiego
-Rusinek Barbara 31 l.zam. Lublin ul. Henryka Siemiradzkiego
-Samolej Michał Tomasz 38 l.zam. Lublin ul. Ludwika Zamenhofa
-Sawicka Agnieszka 36 l.zam. Lublin ul. Gustawa Daniłowskiego
-Wierzchowski Janusz Tomasz 47 l.zam. Lublin ul. Ludwika Zamenhofa

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZul. Abramowicka 2

Źródło: https://bip.lublin.eu/wybory/wybory-do-rad-dzielnic-2019/obwieszczenia-miejskiej-komisji-wyborczej-informacja-o-zarejestrowanych-kandydatach-do-rad-dzielnic-oraz-informacja-o-nieprzeprowadzaniu-glosowania/

XXVIII posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta – 6 lutego 2019 r. (środa) 18:00

Szanowni Mieszkańcy,

Poniżej przedstawiamy porządek obrad XXVIII posiedzenia
Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie, które odbędzie się
w dniu 6 lutego 2019 r. (środa), w VI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36

Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wydanie opinii – na wniosek ZTM w Lublinie – w sprawie ewentualnej zmiany trasy przejazdu linii komunikacyjnej nr 16 (w związku z wystąpieniem w tej sprawie mieszkańca ul. Wyzwolenia).
4. Wydanie opinii – na wniosek ZTM w Lublinie – w sprawie ewentualnej likwidacji przystanku Dąbrowska 02 przy ul. Kunickiego (w związku z wystąpieniem w tej sprawie mieszkańców ul. Kunickiego),
5. Rozpatrzenie wniosku mieszkanki ul. Leśnej w sprawie zmiany oznakowania drogowego na przedmiotowej ulicy.
6. Informacja o przyznaniu Radzie Dzielnicy Dziesiąta środków z rezerwy celowej na rok 2019 – omówienie trybu zgłaszania i wyboru zadań do realizacji.
7. Przyjęcie protokołów z XXV, XXVI i XXVII posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
8. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 11.10.2018 r. – 6.02.2019 r.
9. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu 🙂

Źródło: Rada Dzielnicy Dziesiąta na portalu Facebook