Zapraszam na VII Posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta 9 X 2018 – 18.00

Porządek obrad

VII posiedzenie
Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
w dniu 9 października 2019 r. (środa)

VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie przy ul. Mickiewicza 36

Początek posiedzenia o godz. 18.00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej spraw związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem na terenie dzielnicy Dziesiąta oraz zagrożeń z tym związanych, m.in. w związku z kierowanymi do samorządu dzielnicy interwencjami z ulic: Gałczyńskiego, Siemiradzkiego, Sierpińskiego, Świętochowskiego. Prezentacja prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Lublinie programu „Stop wandalom”.
4. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
5. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 18.09.2019 r. – 9.10.2019 r.
6. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

VI posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta

Szanowni Mieszkańcy dzielnicy Dziesiąta. Informuję o posiedzeniu Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbędzie się w dniu 18 września (środa) o godz. 18.00 w VI LO przy ul. Mickiewicza 36. Poniżej porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wydanie na wniosek Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie opinii w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Świętochowskiego (na odcinku od ul. Sierpińskiego do posesji Świętochowskiego 187) w zakresie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Daniłowskiego do ul. Lema.
4. Omówienie na wniosek mieszkańców sytuacji związanej z budową budynku mieszkalnego pod adresem Zemborzycka 70 w związku z planowaną zmianą sposobu jego użytkowania.
5. Wydanie na wniosek Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie opinii w sprawie zmiany przebiegu trasy linii nr 21 na terenie dzielnicy Dziesiąta poprzez ponowne skierowanie linii na ul. Nowy Świat.
6. Zmiana uchwały nr 11/V/2019 Rady Dzielnicy Dziesiąta z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta do budżetu miasta Lublin na rok 2020 (wprowadzenie na rok 2020 zadania „Przebudowa ul. Herberta na całej długości wraz z przebudową ul. Dunikowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Herberta do skrzyżowania z ul. Mickiewicza”.
7. Przyjęcie stanowiska w sprawie zakresu planowanej przebudowy ul. Herberta w Lublinie.
8. Przyjęcie stanowiska w sprawie modernizacji ul. Kunickiego w Lublinie.
9. Przyjęcie protokołów z IV i V posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta.
10. Informacja o działalności Zarządu Dzielnicy w okresie 15.06.2019 r. – 18.09.2019 r.
11. Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Źródło: https://www.facebook.com/RadaDzielnicyDziesiata/

Protokół z III posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

Lublin 29.04.2019 r.
Protokół z III posiedzenia
Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie

Posiedzenie odbyło się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 18:30 w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mickiewicza 36.

Gość: 1 mieszkaniec ul. Pułaskiego.
Obecni na posiedzeniu: Radny Miejski Piotr Choduń, przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie: Zastępca Dyrektora ZTM w Lublinie Sławomir Podsiadło, Kierownik działu organizacji przewozów ZTM w Lublinie Marek Czarnocki.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy otworzyła posiedzenie o godzinie 18:32.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy stwierdziła kworum, obecnych 17 osób spośród Rady Dzielnicy Dziesiąta.

Pan Małysz zapytał o odpowiedzi na swoje wnioski z poprzedniego posiedzenia. W odpowiedzi Przewodnicząca zasugerowała, że omówienie odpowiedzi nastąpi w punkcie 8. “sprawy bieżące”.

Rada Dzielnicy jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Przwodnicząca Rady przeczytała pismo od Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w sprawie zmiany trasy nr 21.

Zastępca Dyrektora ZTM w Lublinie pokrótce przedstawił czym jest ZTM w Lublinie i zakres jego obowiązków.

Jakub Król spytał o ewentualność zmiany linii trasy np. linii nr 6 aby mogła jechać przez ul. Wyścigową.
Hanna Burdon pytała o diametralną zmianę linii 21 w celu obsługi dojazdów z osiedla Kruczkowskiego na cmentarz na Majdanku.
Wojciech Kret przedstawił swoje wnioski z rozmów z mieszkańcami i dyrekcją Szkoły przy ul. Nowy Świat wnioskując o brak zmiany trasy linii nr 21 dodatkowo argumentując, że to jedyna linia, która z rejonu ulicy Nowy Świat jedzie w kierunku dalszej części Dziesiątej/Kunickiego.
Szymon Furmaniak zapytał o możliwość wykorzystania zaoszczędzonych wozokilometrów na zmianie linii 21 dla celów obsługi innych linii obsługujących Dziesiątą.
Marcin Krupiński stwierdził, że nie powinno być rozważane zmienianie tras linii 6 i 11. Natomiast warto zwiększyć dostępność do komunikacji miejskiej osób mieszkających w okolicy nowej ulicy Wyścigowej (łączącej Kunickiego z Wrotkowską).
Tomasz Samolej sugerował poczekać z decyzją na moment, w którym będziemy dysponować większą ilością informacji na temat ewentualnej zmiany.

Głosowanie Rady Dzielnicy w sprawie pozytywnego przyjęcia propozycji ZTM tj. zmiany trasy linii nr 21. Za głosowało 11 osób. Przeciw głosowały 4 osoby. Wstrzymały się od głosu 3 osoby.
Rada Dzielnicy większością 11 głosów przyjęłą pozytywnie propozycję ZTM w sprawie zmiany trasy linii nr 21 z przebiegiem ….Dywizjonu 303 – Wyścigowa – Wrotkowska…

Marcin Krupiński w skrócie przedstawił czym jest Rezerwa Celowa i odczytał pismo z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin o istocie Rezerwy Celowej.

Jakub Król wnioskuje sfinansowanie wysypanie gryzu w bocznej uliczce ulicy Pułaskiego.
Tomasz Samolej zawnioskował poprawę infrastruktury drogowej na ul. Świętochowskiego w części za skrzyżowaniem z ul. Staffa. Na tym odcinku został użyty destrukt. Michał Samolej pyta o możliwość zbadania czy praca wykonana na tym odcinku została wykonana poprawnie i ewentualnie pociągnięcia do odpowiedzialności wykonawcy, jeśli stwierdzone zostanie wadliwe wykonanie prac.
Marcin Krupiński stwierdził, że będzie wnioskował o ponowne wyłożenie destruktu na tymże odcinku ul. Świętochowskiego.
Beata Basińska zaproponowała, by dofinansować projekt “Lato w mieście”.

Marcin Krupiński zobowiązał się, że przy okazji objazdu dzielnicy z władzami miasta, będzie wnioskował o ułożenie destruktu w uliczce ulicy Pułaskiego.

Głosowania nad propozycjami:
-chodnik na ul. Pułaskiego 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się
-chodnik na ul. Kwiatowej 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się
-dofinansowanie specjalistycznego stołu 13 za, przeciw 2, wstrzymujące się 3.
-dofinansowanie klubów seniora 14 za, przeciw 2, wstrzymujące się się 2.
-pozostawienie do dalszego podziału z przeznaczeniem na zadania nieinwestycyjne o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, integracyjnym itp. skierowane do mieszkańców dzielnicy 13 za, przeciw 2, wstrzymały się 3

Za całą uchwałą głosowało: za 15, przeciw 0, wstrzymały się 3 osoby.

Piotr Choduń potwierdził plan remontu ul. Herberta. Zadeklarował chęć wzięcia udziału w objeździe po dzielnicy. Teren Sygnału jest już po inwentaryzacji w nowym przetargu.

Marcin Krupiński zachęcił do pisania projektów w Budżecie Obywatelskim oraz do promocji projektów po przez mieszkańców Dziesiątej.

Andrzej Małysz zawnioskował o poprawienie protokołu w punkcie, w którym złożył wniosek o nawiązanie kontaktu z komisjami. Poprawka ma na celu bardziej wierne oddanie treści pisemnego wniosku złożonego przez Pana Małysza.

Za przyjęciem protokołu 16, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Beata Basińska zawnioskowała o nasadzenia drzew na nowo wybudowanym odcinku ul. Wyścigowej (od Kunickiego do Wrotkowskiej).

Hanna Burdon zawnioskowała o zbadanie stanu zdrowia drzew przy Domu Kultury Kolejarza na ul. Kunickiego.

Andrzej Małysz zawnioskował na piśmie o remont ul. Herberta – wniosek złożył na ręce Przewodniczącej Rady Dzielnicy.
Piotr Choduń zrelacjonował to co wie na temat planowanego remontu ul. Herberta.

Halina Tes zasygnalizowała stały problem bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kunickiego i Kraszewskiego.
Beata Basińska zasugerowała likwidację w.w. przejścia dla pieszych.
Szymon Furmaniak zasugerował poprawę bezpieczeństwa na w.w. przejściu poprzez zmniejszenie pasów ruchu ogólnego oraz stworzenie wysepki dla pieszych.

Marcin Krupiński poinformował o konsultacjach społecznych miejskich planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących dzielnicy Dziesiąta i zasugerował, że Rada Dzielnicy powinna się zająć tym tematem na kolejnym posiedzeniu.

Posiedzenie Przewodnicząca Rady zamknęła o godzinie 20:58.

Uchwała nr 163/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Dziesiąta

statut dziesiata

Całość dokumentu oraz więcej informacji:
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/v-kadencja-rady-miasta-lublin-2006-2010/sesja-nr-xxix-z-dnia-2009-02-19/uchwala-nr-619xxix2009-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-lutego-w-sprawie-nadania-statutu-dzielnicy-dziesiata,27,16053,2.html
https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/uchwaly/viii_kadencja/05_sesja_28-03-2019/163_v_2019.pdf

Protokół z II posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbyło się 8 kwietnia 2019 r.

Lublin, dnia 9.04.2019 r.

Protokół
z II posiedzenia Rady Dzielnicy Dziesiąta, które odbyło się 8 kwietnia 2019 r. w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mickiewicza 36.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. odbyło się II posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta. Na posiedzenie przybyło w sumie 20 członków Rady Dzielnicy Dziesiąta oraz dwoje gości.
O godzinie 18:00 Przewodnicząca Rady Dzielnicy Urszula Ziembikiewicz-Otulska otworzyła posiedzenie.
Przewodnicząca Rady zaproponowała na początku by wszystkie osoby przedstawiły się. Co wszyscy zaakceptowali.
Z proponowanego porządku obrad nie mógł mieć miejsce punkt 2. “Ślubowanie członka Rady przeprowadzone w oparciu o art. 8 ust 1 i 2 Statutu Dzielnicy” z uwagi na nieobecność osoby.

Punkt 3 czyli wybór protokolanta rozpoczął się od zgłoszenia się Szymona Furmaniaka do tej funkcji. Rada Dzielnicy przyjęłą tę propozycję jednogłośnie.
Zaproponowany przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy porządek obrad został wydrukowany i rozłożony na ławkach sali, w której odbywało się Posiedzenie Rady Dzielnicy.
Andrzej Małysz zgłosił uwagę, że wybór Komisji Rewizyjnej powinien nastąpić przed wyborem Zarządu. Po dyskusji oraz odczytaniu przez Przewodniczącą Rady wzmiankowanego 8 punktu Statutu Rady Dzielnicy Rada zgodziła się przyjąć porządek posiedzenia zaproponowany na wstępie przez Przewodniczącą.
Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 18 osób za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Michał Samolej zauważył nieścisłość w chronologii wydarzeń spisanych w sprawozdaniu z I posiedzenia Rady Dzielnicy. Przewodnicząca Rady zobowiązała się nieścisłość sprostować.
Za przyjęciem protokołu głosowało 19 osób, 0 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

W punkcie 6 “Wybór przewodniczącego Zarządu Dzielnicy” Hanna Burdon zaproponowała kandydaturę Marcina Krupińskiego (zgodził się kandydować), Adam Ślusarski zaproponował kandydaturę Andrzeja Małysza (zgodził się kandydować).
Do Komisji Skrutacyjnej wybrani zostali: Hanna Burdon, Wojciech Kret oraz Michał Samolej, Rada głosowała: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Wojciech Kret.
Na wniosek gościa kandydaci na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy przedstawili się i opowiedzieli krótko o sobie.
Przy przedstawianiu się Marcina Krupińskiego wywiązały się krótkie dyskusje na temat minionych kadencji Rady Dzielnicy. W polemikę z wypowiedzią Marcina Krupińskiego wszedł Michał Samolej. Dariusz Brzózka dopytywał o realizację inwestycji drogowej na ul. Zamenhoffa.
Andrzej Małysz także przedstawił się i opowiedział krótko o sobie.
Na wniosek jednej z Radnych, członkowie i członkinie Rady Dzielnicy wymienili się danymi kontaktowymi do użytku wewnętrznego.
Przewodniczącym Zarządu Rady Dzielnicy Dziesiąta został wybrany Marcin Krupiński.
Przebieg głosowania:
Marcin Krupiński, za – 12 głosów, przeciw – 5 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Andrzej Małysz, za – 8 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 1 głos.

W punkcie 7 “Wybór zastępcy Przewodniczącego Zarządu”, Marcin Krupiński zaproponował kandydaturę Piotra Nizioła (zgodził się kandydować). Dariusz Brzózka zgłosił kandydaturę Andrzeja Małysza (zgodził się kandydować).
Rada Dzielnicy zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej.
Piotr Nizioł przedstawił się i krótko o sobie opowiedział.
Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy wybrany został Piotr Nizioł.
Przebieg głosowania:
Piotr Nizioł, za – 12 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Andrzej Małysz, za – 8 głosów, przeciw – 6 głosów, wstrzymało się – 2 głosów.

W punkcie 8 “Wybór sekretarza Zarządu Dzielnicy” Marcin Krupiński zaproponował kandydaturę Szymona Furmaniaka (zgodził się kandydować). Nie zgłoszono więcej osób kandydujących.
Rada Dzielnicy zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej.
Sekretarzem Zarządu Dzielnicy został wybrany Szymon Furmaniak.
Przebieg głosowania:
Szymon Furmaniaki, za – 19 głosów, przeciw – 1 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Mieszkanka obecna na posiedzeniu zabrała głos krytycznie odnosząc się do składu Zarządu Dzielnicy, wyrażając swoje niezadowolenie podkreślała brak świeżości, brak młodych osób oraz argumentowała, że wyborcy zdecydowali inaczej.

W punkcie 9 “Wybór Członków Zarządu Dzielnicy” Marcin Krupiński zaproponował kandydatury: Jerzego Świątka, Haliny Tes, Wiesławy Dados oraz Adama Ślusarskiego (wszyscy zgodzili się kandydować). Adam Ślusarski zaproponował kandydaturę Jakuba Króla (zgodził się kandydować). Szymon Furmaniak zaproponował kandydaturę Celiny Ładniak (zgodziła się kandydować). Michał Samolej zaproponował kandydaturę Dariusza Brzózki (zgodził się kandydować).
Rada Dzielnicy zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej.
Osoby kandydujące przedstawiły się i krótko opowiedziały o sobie.
Na członków i członkinie Zarządu Dzielnicy wybrano: Wiesławę Dados, Adama Ślusarskiego, Jerzego Świątka oraz Halinę Tes.

Przebieg głosowania:
Jerzy Świątek, za – 12 głosów, przeciw – 8 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Halina Tes, za – 14 głosów, przeciw – 4 głosów, wstrzymało się – 1 głos.
Wiesława Dados,za 15 głosów, przeciw – 3 głosów, wstrzymało się – 2 głosy.
Adam Ślusarski, za 15 głosów, przeciw – 1 głosów, wstrzymało się – 3 głosy.
Jakub Król, za 5 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 6 głosów.
Celina Ładniak, za 8 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 5 głosów.
Dariusz Brzózka, za 10 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 2 głosy.

W punkcie 10 “Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej” Marcin Krupiński zaproponował by Komisję Rewizyjną stanowiły 3 osoby. Rada Dzielnicy poparła ten wniosek. 18 osób głosowało za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące.

W punkcie 11 “Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy” Hanna Burdon była jedyną kandydatką na to stanowisko. Hanna Burdon została wybrana Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy głosami 17 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się.

W punkcie 12 “Wybór członków Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy” Wiesława Dados zgłosiła Celinę Ładniak (zgodziła się kandydować), Hanna Burdon zgłosiła Renatę Janowską (zgodziła się kandydować). Obie panie zostały wybrane na członkinie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy. P. Ładniak otrzymała 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. P. Janowska otrzymała 15 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się.

W 13 punkcie posiedzenia “Sprawy bieżące i organizacyjne, oświadczenia, wolne wnioski, informacje” Marcin Krupiński zawnioskował, aby kolejne posiedzenie Rady Dzielnicy odbyło się jeszcze w kwietniu, argumentował, że należy jak najszybciej ustalić cel wydatkowania rezerwy celowej na rok bieżący.
Wiceprzewodniczący Kołodziej zawnioskował, by Rada Dzielnicy dotarła do nowych osób. Konieczność takiego działania argumentował małym zainteresowaniem wyborami (niską frekwencją).
Andrzej Małysz złożył dwa wnioski na piśmie: wniosek o nawiązanie kontaktu z komisjami Rady Miasta oraz wniosek do służb komunalnych o jak najszybsze uprzątnięcie pozimowych nieczystości z dzielnicy.
Szymon Furmaniak zawnioskował, by Rada Dzielnicy pochwaliła aktywną postawę mieszkańców naszej dzielnicy, którzy wzięli udział w pierwszym lubelskim referendum (7 kwietnia).
Następne posiedzenie Rady Dzielnicy Dziesiąta wstępnie zostało zapowiedziane na 24 kwietnia (środa) na godzinę 18:30.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 20:30.