Mieszkańcy wystrychnięci na Panelu Obywatelskim?

Prezydent zaprosił mieszkańców do Panelu Obywatelskiego by wspólnie podjąć decyzję co zrobić by oddychać czystym powietrzem w Lublinie. Przeciętny Kowalski i przeciętna Kowalska nie muszą wiedzieć jak powinny wyglądać rekomendacje, czy czego tak naprawdę oczekują.

W Lublinie to się nie udało. W efekcie mamy dużo ogólnych rekomendacji, które ciężko skrupulatnie rozliczać.

Wygląda na to, że Panel Obywatelski w Lublinie był drogą zabawką, do której prezydent zaprosił mieszkańców z obietnicą spełnienia jego rekomendacji. […] Na koniec prezydent Lublina nie stanął na wysokości zadania – części rekomendacji nie zrealizuje a część zrobił już dawno, więc o co wam mieszkańcy chodzi? Czy tylko ja pozostaję z wrażeniem, że prezydent kolejny raz wystrychnął mieszkańców na dudka?

Źródło: https://gazeta.jawnylublin.pl/mieszkancy-wystrychnieci-na-panelu-obywatelskim/?fbclid=IwAR2GOfU_Ne58AKJgxTWw83U9-ryHfH9yDHr7PR8Kf_Z8GjNOC5f-US6Wl98

„Złap deszczówkę” – program dotacyjny dla mieszkańców

W 2020 roku Miasto planuje wprowadzić pilotażowy program dotacyjny dla mieszkańców „Złap deszczówkę”. Zainteresowani mieszkańcy otrzymają dofinansowanie do budowy systemów ogrodowych służących zatrzymywaniu wody deszczowej. Wsparcie obejmie przede wszystkim budowę naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych, studni chłonnych z kręgów betonowych oraz ogrodów deszczowych.

W ramach programu „Złap deszczówkę” dotacja może być udzielona na dofinansowanie:

kosztów zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych;
kosztów modernizacji istniejącej instalacji w celu podłączenia systemu do gromadzenia wody deszczowej.

O dotację będą mogły ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne – właściciele, użytkownicy wieczyści lub posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina. Osoby niebędące właścicielami lokali mieszkalnych lub nieruchomości muszą posiadać zgodę właściciela nieruchomości na udział w Programie.

Zainteresowani mieszkańcy otrzymają zwrot 70 % kosztów poniesionych na realizację zadania objętego Programem – maksymalnie 5 tys. zł. Wysokość przyznanej dotacji zostanie określona w umowie, zawieranej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia przez Urząd Miasta.

Zasady udzielania dotacji celowej „Złap deszczówkę” określi Rada Miasta Lublin w formie uchwały w lutym 2020 roku. Nabór do programu „Złap deszczówkę” zostanie ogłoszony pod koniec I kwartału br., po opracowaniu niezbędnej dokumentacji.

To zdaje się jedno z niewielu działań, które Urząd Miasta podejmuje w ramach realizacji założeń Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/zlap-deszczowke-program-dotacyjny-dla-mieszkancow,114,464,1.html

Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu dzielnicy Dziesiąta VI kadencji w roku 2019

Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu dzielnicy Dziesiąta VI kadencji
w roku 2019

W dniu 10 marca 2019 roku odbyły się wybory do samorządów dzielnicowych Miasta Lublin, w wyniku których został wyłoniony skład Rady Dzielnicy Dziesiąta VI kadencji. Wybrana w wyborach Rada Dzielnicy Dziesiąta rozpoczęła swoją działalność w dniu 2 kwietnia 2019 r., tj. w dniu zwołania pierwszego posiedzenia. W okresie objętym sprawozdaniem samorząd Dzielnicy Dziesiąta podejmował przedstawione poniżej działania:

Rada Dzielnicy Dziesiąta

• Posiedzenia Rady Dzielnicy:
W 2019 roku odbyło się 7 posiedzeń Rady Dzielnicy w dniach: 2 kwietnia, 8 kwietnia, 24 kwietnia, 29 maja, 14 czerwca, 18 września, 9 października, podczas których przyjęto wskazane niżej dokumenty oraz zajmowano się wskazanymi niżej sprawami:
1) Uchwały:
– w sprawach: wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza Zarządu, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej Rady,
– w sprawie zatwierdzenia podziału środków z rezerwy celowej przyznanych do dyspozycji Rady Dzielnicy Dziesiąta na rok 2019,
-w sprawie zatwierdzenia wniosków Rady Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie do projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów położonych na terenie dzielnicy Dziesiąta (dla rejonu ulic Smoluchowskiego i Zemborzyckiej, a także obszaru pomiędzy ul. Zemborzycką a ul. Abramowicką),
-w sprawie zatwierdzenia propozycji zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta do budżetu miasta Lublin na rok 2020,
-w sprawie określenia sposobu skutecznego zawiadamiania członków Rady Dzielnicy Dziesiąta o terminie posiedzenia oraz przekazywania porządku obrad.
2) Opinie:
-w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Lublin zmieniającego uchwałę nr 1103/XLIV/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Lublin oraz ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-w sprawie zmiany przebiegu trasy linii komunikacyjnej nr 21 w związku z planowanym otwarciem dla ruchu nowej drogi łączącej ul. Dywizjonu 303 z ul. Wrotkowską,
-w sprawie zmiany przebiegu trasy linii nr 21 na terenie dzielnicy Dziesiąta poprzez ponowne skierowanie linii na ul. Nowy Świat,
-w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Świętochowskiego (odcinek o nawierzchni gruntowej),
-w sprawie skrócenia do godz. 20.00 oświetlenia boiska przy ul. Siemiradzkiego.
3) Stanowiska:
-w sprawie modernizacji ul. Kunickiego w Lublinie,
-w sprawie zakresu planowanej przebudowy ul. Herberta w Lublinie.
4) Pozostałe sprawy poruszane na posiedzeniach:
-omówienie na wniosek mieszkańców sytuacji związanej z budową budynku mieszkalnego pod adresem Zemborzycka 70 w związku z planowaną zmianą sposobu jego użytkowania,
-omówienie z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej spraw związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem na terenie dzielnicy Dziesiąta oraz zagrożeń z tym związanych, m.in. w związku z kierowanymi do samorządu dzielnicy interwencjami z ulic: Gałczyńskiego, Siemiradzkiego, Sierpińskiego, Świętochowskiego,
-prezentacja prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Lublinie programu „Stop wandalom”.

• Podział rezerwy celowej:
W 2019 roku Rada Dzielnicy Dziesiąta dysponowała kwotą 150 tys. zł w ramach rezerwy celowej w budżecie Miasta Lublin na zadania zgłaszane przez samorządy dzielnic. Powyższa kwota została rozdysponowana na następujące działania:
1) 35.000 zł – kontynuacja remontu chodników wzdłuż ul. Leśnej,
2) 35.000 zł – kontynuacja remontu chodników wzdłuż ul. Kochanowskiego,
3) 35.000 zł – kontynuacja remontu chodników w ul. Pułaskiego,
4) 30.000 zł – kontynuacja remontu chodników w ul. Kwiatowej,
5) 800 zł – dofinansowanie zakupu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 40 specjalistycznego stołu do zajęć z programowania i robotyki,
6) 5.000 zł – dofinansowanie działalności kulturalno-rekreacyjnej Klubów Seniora funkcjonujących na terenie dzielnicy Dziesiąta, prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia,
7) 9.200 zł – dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, integracyjnym itp. skierowanych do mieszkańców dzielnicy, prowadzonych przez jednostki Gminy Lublin (wakacyjne festyny dla dzieci realizowane przez DDK „Bronowice”).

• Udział członków Rady w sesjach Rady Miasta Lublin, szkoleniach organizowanych dla członków Rad przez Urząd Miasta Lublin, a także spotkaniach i konsultacjach (Budżet Obywatelski, Ekointerwencja Dzielnicy Dziesiąta, Program Rewitalizacji Miasta Lublin, W naszym interesie – wpływ seniorów na życie w Lublinie, Jubileusz 100 – lecia Szkoły Podstawowej nr 1, Program Estetyka, spotkanie w sprawie komunikacji miejskiej w ZTM, Zielony Budżet, Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego).

Zarząd Dzielnicy Dziesiąta

• Posiedzenia Zarządu Dzielnicy:
W 2019 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Dzielnicy w dniach: 12 kwietnia, 8 maja, 4 czerwca, 3 lipca, 24 lipca, 20 sierpnia, 5 września, 25 listopada.

• Sesje Rady Miasta Lublin
Udział przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w sesjach Rady Miasta Lublin.

• W okresie objętym niniejszą informacją do samorządu dzielnicy wpłynęło 107 pism, wysłano 80 pism, w dokumentacji Rady założono 85 spraw.

• Bieżące prowadzenie profilu Rady Dzielnicy Dziesiąta na Fecebooku.

• Systematyczne pełnienie dyżurów w siedzibie Rady w środy.

• Rezerwa celowa:
W 2019 roku w związku z zatwierdzonym przez Radę Dzielnicy podziałem środków z rezerwy celowej będących w dyspozycji samorządu dzielnicy (150 tys. zł) przeprowadzono szereg konsultacji i uzgodnień z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin (Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 40, Zespół Ośrodków Wsparcia, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”) oraz złożono w Urzędzie Miasta Lublin podpisane przez dyrektorów wskazanych wyżej jednostek wnioski w zakresie realizacji zadań z rezerwy celowej. Prowadzono również konsultacje i kierowano uwagi do właściwych jednostek miasta w trakcie realizacji zadań.

• Budżet obywatelski:
-we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej UML uzgodniono i przeprowadzono spotkanie informacyjne połączone z warsztatami pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020,
-przekazanie do Wydz. Inwestycji UML interwencji w sprawie terminu realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na skwerze przy ul. Zemborzyckiej i Słowackiego.

• Infrastruktura drogowa:
W 2019 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie oraz w Wydziale Zarządzania Ruchem drogowym Urzędu Miasta Lublin, w następujących sprawach:
-pozimowe sprzątanie ulic na terenie dzielnicy, sprzątanie trawnika i chodnika na ul. Nowy Świat na wysokości posesji nr od 17 do 31, naprawa zaniżonego chodnika w rejonie skrzyżowania Kunickiego/Pawia, naprawa nawierzchni ul. Kunickiego (odcinek między skrzyżowaniami z ul. Reja i Staffa),
-objazd po dzielnicy z udziałem naczelnika Wydziału Utrzymania i Remontów ZDiM, podczas którego wytypowano 36 lokalizacji w zakresie bieżących napraw i sprzątania,
-spotkanie z udziałem zastępcy dyrektora ZDiM, omówienie zadań remontowych na dzielnicy w roku 2019 (m.in. remont odcinka ul. Śliskiej, położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Nadrzecznej),
-przekazanie interwencji mieszkańców ul. Świętochowskiego w sprawie nadmiernego ruchu samochodowego po nieurządzonym odcinku tej ulicy,
-przekazanie interwencji mieszkańca dzielnicy w sprawie przywrócenia połączenia ul. Mireckiego z ul. Wyścigową (przejazd przez chodnik i ścieżkę rowerową,
-objazd po dzielnicy z pracownikiem Wydziału Utrzymania i Remontów ZDiM, omówienie zakresu remontu chodników z rezerwy celowej,
-przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie sprzątania chodnika wzdłuż ul. Nowy Świat,
-przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy chodników w rejonie ul. Dunikowskiego i Herberta,
-przekazanie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy nawierzchni ul. Leśnej,
-interwencja w imieniu mieszkańca ul. Pawiej w sprawie zastrzeżeń co do przebudowy tej ulicy, interwencje i rozmowy telefoniczne w ZDiM, wyjaśnienie zastrzeżeń,
-przekazanie do ZDiM pisma w sprawie wyłączania oświetlenia na boisku przy ul. Siemiradzkiego.
-udział w spotkaniu mieszkańców ul. Zamenhofa z Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin. Sprawa budowy ulicy i ujęcia tego zadania w budżecie miasta na rok 2020,
-zgłoszenie do ZDiM interwencji w sprawie naprawy jezdni ul. Kunickiego (rejon kościoła pw. NSJ i stacji paliw), naprawy jezdni ul. Siemiradzkiego, uzupełnienie ubytków na ul. Makowej,
-przekazanie do ZDiM oraz WZRDiM UML uwag mieszkańców dotyczących zmniejszenia ilości miejsc na postoju taksówek na rzecz miejsc postojowych dla mieszkańców w zatoce parkingowej przy ul. Herberta,
-przekazanie do ZDiM oraz WZRDiM UML wniosku dotyczącego dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Zemborzycką (rejon przystanku Świętochowskiego 02),
-interwencja w ZDiM w sprawie poprawienia zjazdu do posesji przy ul. Przybylskiego,
-przekazanie do ZDiM opinii w sprawie oświetlenia boiska przy ul. Siemiradzkiego,
-przygotowanie i przekazanie do WZRDiM UML, ZDiM, ZTM i SM pisma w sprawie organizacji ruchu drogowego na pętli autobusowej przy ul. Herberta (parkowanie pojazdów utrudniające korzystanie z pętli przez autobusy),
-przekazanie interwencji w sprawie remontu chodników przy ul. Kochanowskiego oraz nawierzchni ul. Nadrzecznej,
-przekazanie do WZRDiM UML i ZDiM interwencji mieszkańca w sprawie poprawy widoczności na skrzyżowaniu ulic Głuskiej i Nadrzecznej,
-przekazanie do ZDiM i MAZ UML interwencji w sprawie uzupełnienia nawierzchni chodnika przy nowych skwerach przy ul. Kunickiego,
-interwencja w ZDiM w sprawie zwłoki w pracach na budowie ul. Boya-Żeleńskiego.

• Zieleń miejska, ochrona środowiska, gospodarka komunalna:
W 2019 roku Zarząd Dzielnicy, na wnioski mieszkańców jak również z własnej inicjatywy, podejmował szereg działań w formie spotkań, interwencji telefonicznych i mailowych oraz pisemnych w Biurze Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, w następujących sprawach:
-objazd po dzielnicy z udziałem Miejskiego Architekta Zieleni, podczas którego omówiono sprawy związane z utrzymaniem terenów zielonych, nasadzeniami, realizacją skwerów miejskich (projekt Zielonego Budżetu). Wytypowano szereg zadań do realizacji w zakresie utrzymania zieleni,
-przekazanie do MAZ, ZDiM, WOŚ UML uwag mieszkańca dzielnicy na tematy zieleni miejskiej (skwer przy ul. Iwaszkiewicza, ul. Sieroszewskiego, tablice ogłoszeniowe, plac zabaw, budki lęgowe),
-przekazanie do MAZ interwencji w sprawie uporządkowania skweru przy ul. Kunickiego i Próżnej,
-przekazanie do MAZ UML interwencji w sprawie usunięcia gałęzi z pasa drogowego ul. Słowackiego,
-przekazanie do MAZ UML interwencji w sprawie niewłaściwego wykonania nasadzeń przy ul. Kochanowskiego,
-przekazanie do WGK UML i SM zgłoszenia dotyczącego zanieczyszczania placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego w celu podjęcia stosownych działań,
-przekazanie do WGK UML interwencji w sprawie odnowienia tablic ogłoszeniowych na dzielnicy,
-przekazanie do WGK UML interwencji w sprawie nieprawidłowości na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (naprawa urządzeń),
-przekazanie do WOŚ UML zgłoszenia mieszkańca w zakresie zorganizowania na dzielnicy zbiórki elektrośmieci, w formie cyklicznego wystawiania kontenera na tego typu odpady,
-przekazanie do WOŚ UML pisma w sprawie proponowanej lokalizacji na terenie dzielnicy kontenera na elektrośmieci.

• Nieruchomości komunalne, sport i kultura:
-przekazanie do Zarządu Nieruchomości Komunalnych zgłoszenia dotyczącego zamknięcia parkingu przy budynku dawnego Domu Kultury Kolejarza (ul. Kunickiego 35) wraz z wnioskiem o ponowne otworzenie parkingu na potrzeby okolicznych mieszkańców oraz osób, które załatwiają sprawy w tym rejonie dzielnicy,
-udział w spotkaniu z mieszkańcami ul. Siemiradzkiego na boisku zlokalizowanym przy tej ulicy w związku z problemami w funkcjonowaniu obiektu (zakłócanie porządku),
-przygotowanie i przekazanie do Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin wystąpienia w sprawie problemów w funkcjonowaniu boiska przy ul. Siemiradzkiego,
-spotkanie w lokalu przy ul. Herberta 14 w sprawie wynajmu z przeznaczeniem na placówkę kultury. Uczestnicy spotkania: Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Dyrektor DDK „Bronowice”, Radny RML, kierownik adm. os. im. L. Kruczkowskiego, prezes SM „Kolejarz”, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy,
-przygotowanie i przekazanie wystąpienia do Prezydenta Miasta w sprawie organizacji placówki kultury w lokalu przy ul. Herberta 14,
-wsparcie organizacji i przygotowania Cyrku Podwórkowego na dzielnicy (wybór lokalizacji i wystąpienie o zgodę do ZNK, rozwieszenie plakatów).

• Porządek publiczny:
-przekazanie do SM interwencji w sprawie uporządkowania działek w rejonie ul. Makowej,
-przekazanie do SM, MAZ, ZDiM interwencji w sprawie uporządkowania otoczenia sklepu Żabka przy ul. Przybylskiego,
-przekazanie do SM oraz na Komisariat III Policji interwencji w sprawie zakłócania porządku: Siemiradzkiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego,
-przekazanie do Prezydenta Miasta Lublin wystąpienia w sprawie domu mieszkalnego ul. Gałczyńskiego wykorzystywanego jako hostel i występującymi w związku z tym zakłóceniami spokoju i porządku publicznego,
-udział w spotkaniu mieszkańców ul. Gałczyńskiego z Sekretarzem Miasta Lublin w sprawie problemów w funkcjonowaniu posesji przy ul. Gałczyńskiego,
-przekazanie do SM oraz Komisariatu III Policji interwencji w sprawie nieprawidłowości na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (zwiększenie nadzoru w związku z zakłóceniami porządku),
-przekazanie do SM zgłoszenia w sprawie uporządkowania ul. Łukasińskiego (rejon bloków socjalnych), uzupełnienie ubytków na ul. Makowej, uporządkowanie otoczenia sklepu przy ul. Przybylskiego,
-przygotowanie i przekazanie pisma do Komendanta SM w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ul. Zemborzycką,
-przyjęcie i przekazanie do SM interwencji w sprawie palenia odpadami na posesji przy ul. Sienkiewicza.

• Zadania z terenu dzielnicy Dziesiąta w budżecie Miasta Lublin na rok 2020:
W 2019 roku prowadzone były spotkania i rozmowy, w sprawie ujęcia w budżecie Miasta Lublin na rok 2020 zadań z terenu dzielnicy Dziesiąta zgłoszonych m.in. przez Radę Dzielnicy. W budżecie miasta na rok 2020 z większych zadań znalazły się m.in.: remont ul. Herberta wraz z odcinkiem ul. Dunikowskiego, budowa ul. Zamenhofa (odcinek od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Świętochowskiego, remont ul. Kraszewskiego wraz z chodnikami, kontynuacja remontu nawierzchni ul. Nadrzecznej (odcinek od ul. Rejtana do ul. Tuwima), kontynuacja budowy ul. Boya-Żeleńskiego.

Dłużej postoimy na przystankach. Zarząd Transportu Miejskiego chce ograniczyć liczbę kursów

Jeszcze bardziej pocięto rozkład linii 151, która przed cięciami pojawiała się na przystankach osiem razy w ciągu godziny, a teraz tylko trzy.

Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o pieniądze, bo Ratusz znacznie ograniczył fundusze na komunikację miejską. – O ponad 28 mln zł – informuje Justyna Góźdź z ZTM. – W roku 2019 kwota na funkcjonowanie komunikacji miejskiej to 196,9 mln zł, zaś na rok 2020 zaplanowano 168,8 mln zł.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/dluzej-postoimy-na-przystankach,n,1000257606.html

Miasto chce płacić mieszkańcom, którzy będą łapać deszczówkę

Władze Lublina dopłacą mieszkańcom, którzy postanowią… łapać deszczówkę. Ma to pomóc zatrzymać wodę w mieście i zmniejszyć zużycie kranówki, która nie musi być przecież używana do podlewania ogródków. Im więcej wody wsiąknie w glebę, tym mniejsze będzie ryzyko, że kiedyś zabraknie jej w kranach.

To działania zgodne z Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-miasto-chce-placic-mieszkancom-ktorzy-beda-lapac-deszczowke,n,1000257855.html

Zmiany w budżecie obywatelskim. Więcej pieniędzy na projekty

Ratusz chce automatycznie odrzucać pomysły na nowe parkingi, których budowa wiązałaby się z wycinką drzew.

I to jest bardzo dobry kierunek zasad zmian w Lublinie. Miejmy nadzieję, że nowych parkingów nie będzie przybywać, a jakość komunikacji miejskiej się poprawi.
Zgodnie z Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu potrzebujemy jak najwięcej zieleni.

Największe zmiany mają dotyczyć maksymalnej wartości zgłaszanych pomysłów. W przypadku projektów dzielnicowych limit ma wzrosnąć do 350 tys. zł (dotychczas wynosił 300 tys. zł). Natomiast w przypadku ogólnomiejskich projektów dzielnicowych limit wzrośnie do 1,5 mln zł (w ostatniej edycji wynosił 1,2 mln zł).

W planowanym na jesień głosowaniu na projekty dzielnicowe przeznaczona ma być kwota 9 mln 450 tys. zł (wzrost o 1 mln 350 tys. zł). Na ogólnomiejskie projekty inwestycyjne ma czekać 3 mln 750 tys. zł (o ponad 1 mln mniej niż w zeszłym roku), zaś na ogólnomiejskie projekty niezwiązane z inwestycjami Ratusz przeznacza 1,8 mln zł (o ponad 200 tys. mniej).

Kolejna nowość dotyczy informowania mieszkańców o postępach w realizacji zwycięskich projektów. Niektórzy skarżyli się, że brakuje im wiedzy o tym, co dzieje się z konkretnym pomysłem. Jeżeli radni zgodzą się na tę propozycję, to zajmujące się w Urzędzie Miasta budżetem obywatelskim Biuro Partycypacji Społecznej będzie zobowiązane do pisania raz na kwartał szczegółowych, ogólnodostępnych sprawozdań.

To są propozycje, które zostanę poddane pod głosowanie Rady Miasta.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/zmiany-w-budzecie-obywatelskim,n,1000257952.html