Konsultacje społeczne – Program ochrony środowiska przed hałasem

Od wtorku (23 października) ruszają konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Lublin. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje, jak również wnosić uwagi do rozwiązań zaproponowanych w programie do 12 listopada e-mailowo na adres srodowisko@lublin.eu, przez platformę ePUAP, a także w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Zana 38 w godzinach 7:30-15:30 lub Biurach Obsługi Mieszkańców.

W 2017 roku powstała mapa akustyczna diagnozująca obszary na terenie miasta Lublin, zagrożone ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu pochodzącego z trzech źródeł: drogowego, kolejowego i przemysłowego. Mapa ta stanowi podstawowe źródło danych do opracowywania programu ochrony środowiska przed hałasem. Program określa niezbędne priorytety oraz wskazuje działania, mające na celu zmniejszenie uciążliwości poprzez ograniczenie emisji dźwięku do poziomu dopuszczalnego.

W ramach programu przedstawiono zalecenia w postaci rozwiązań technicznych oraz kierunki działań dla obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta Lublin, gdzie wskaźnik M, charakteryzujący wielkość przekroczenia oraz liczbę mieszkańców na danym terenie, przyjmuje największą wartość. W oparciu o ten wskaźnik realizacja działań naprawczych została podzielona na trzy etapy: krótkookresowe na lata 2018 – 2022, średniookresowe na lata 2023 – 2027 oraz długookresowe, których realizacja przypadnie po 2027 roku. Głównym źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu w Lublinie jest ruch drogowy. Obszary o wysokim priorytecie narażenia na hałas występują w pobliżu największych ciągów komunikacyjnych miasta. Najmniejsze przekroczenia akustyczne zaobserwowano w zakresie hałasu przemysłowego. Są miejscowe i występują na niewielkiej powierzchni sąsiadującej z zakładami przemysłowymi.

Obowiązek tworzenia planów działań dla potrzeb zarządzania problemami hałasu i skutkami jego oddziaływania wprowadzony został dyrektywą Parlamentu Europejskiego.

Mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem programu, który dostępny jest na stronie internetowej BIP. Wygenerowanie Mapy akustycznej w miejskim Geoportalu – http://geoportal.lublin.eu/ możliwe jest poprzez wybranie kolejno serwisu mapowego Przyrodniczy, a następnie w umieszczonej w górnej lewej części mapy opcji “warstwy mapy” należy wybrać opcję MAPA AKUSTYCZNA 2017 (opcja znajduje się pod zakładką OCHRONA ŚRODOWISKA)

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-program-ochrony-srodowiska-przed-halasem,220,1945,1.html

Advertisements

Schrony z okolic ul. Kunickiego w Lublinie: Relikty okresu zimnej wojny

Budowle o których dzisiaj mowa, znajdują się w pobliżu ulic Pochyłej oraz Nowy Świat i są obiektami o charakterze ochronnym. Powstały w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia na potrzeby cywilne.

Schron z ulicy Pochyłej jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Wymiary samego korytarza to 2,30 m wys. i 1,5 m szer. Dotarcie do głównej komory obiektu wymaga otworzenia jednego z włazów, zejścia po schodach do pierwszej części, otwarcie stalowych drzwi do przedsionka, a następnie kolejnych.

Drugi bunkier, który wybudowano przy ul. Nowy Świat, od bardzo wielu lat pozostaje w opłakanym stanie. Wejście do niego jest prowizorycznie zasłoniętę deskami, a dotarcie do środka wymaga przebicia się przez śmietnisko. Wewnątrz obiektu nie ma nic istotnego poza murami. Korytarz ma 2 m wys. W schronie ocalała jedynie jedna sztuka drzwi o konstrukcji żelbetowej. Owe drzwi są zdjęte z zawiasów i częściowo blokują wejście do przedsionka.

Po drugiej wojnie światowej ówczesne władze zobligowały większe zakłady pracy do wybudowania na swoim terenie różnego typu schronów. Stanowić one miały jeden ze zbiorowych środków ochrony ludności przed działaniem broni masowego rażenia, broni klasycznej, a także niebezpiecznych środków chemicznych.

Źródło: http://www.mmlublin.pl/artykul/bunkry-z-okolic-ul-kunickiego-w-lublinie-relikty-okresu,2810586,artgal,t,id,tm.html