Aktorka wygrała z państwem proces o smog. Jak walczyć o prawo do czystego powietrza?

Każdy ma prawo do ochrony dóbr osobistych i czystego powietrza – uznał w uzasadnieniu wyroku warszawski sąd […]

Grażyna Wolszczak domagała się odszkodowania od Skarbu Państwa za brak dostępu do czystego powietrza. 24 stycznia sąd przyznał jej rację. Uznał, że doszło do naruszenia dóbr osobistych – m.in. prawa do prywatności i wolności – bo państwo nie walczy skutecznie ze smogiem.

Wszyscy w swoich pozwach powołują się m.in.na raport NIK, z którego jasno wynika, że walkę ze smogiem przegrywamy z kretesem. Dołączają również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który piętnuje zaniedbana Skarbu Państwa w związku z zanieczyszczeniem powietrza.

Sąd uznał, że państwo nie wypełniło obowiązku dbałości o stan powietrza, który nakłada na nas prawo UE (szczególnie dyrektywa PE z 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy).

„Z całą pewnością można mówić o krzywdzie powódki, która nie może w sposób wolny od lęku korzystać z aktywności poza domem, wychodzić na spacery” – mówiła sędzia Barbara Syta-Latała.

Tak zainicjowano praktycznie kampanię #pozywamsmog.

Znaczna część społeczeństwa nie jest świadoma tego, jak bardzo szkodliwe jest powietrze, którym codziennie oddychamy oraz tego, że władze od wielu lat nie podejmują skutecznych działań, aby przeciwdziałać zatruwaniu ludzi, choć mają taki obowiązek wynikający przede wszystkim z Konstytucji RP, ustaw i przepisów prawa wspólnotowego. Władze publiczne mają obowiązek ochrony środowiska oraz zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom jego degradacji. Zatem to ich zadaniem jest ograniczanie poziomu zanieczyszczenia powietrza. Zarówno w przypadku smogu, jak chociażby w przypadku kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim, polski rząd mimo wielu obietnic w teorii robi niewiele, a w praktyce – prawie nic. – czytamy na stronie akcji, do której każdy może dołączyć.

Kogo w takim razie pozwać za smog? Reprezentujący Palarza radca prawny Miłosz Jakubowski z fundacji Frank Bold mówił OKO.press: „Odpowiedzialność rozkłada się pomiędzy trzy podmioty. Po pierwsze – Skarb Państwa, ponieważ zadaniem władz centralnych – Sejmu, rządu i ministrów – jest stanowienie prawa i przyjmowanie aktów o charakterze strategicznym tj. przede wszystkim Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Na tym poziomie tworzy się ogólną politykę, która potem implementowana jest na poziomie województw i gmin.

Sejmiki województw uchwalają niezwykle istotne akty prawa miejscowego: wojewódzkie programy ochrony powietrza i uchwały antysmogowe. Na gminach w dużej mierze spoczywa obowiązek realizacji i egzekwowania tych aktów. To wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) odpowiadają za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w tym powietrza, przez obywateli, czyli np. sprawdzanie czy mieszkańcy ich gmin nie spalają odpadów i zakazanych paliw.

Źródła:
https://www.spidersweb.pl/2019/01/smog-kara-sad-wyrok.html
https://oko.press/aktorka-wygrala-z-panstwem-proces-o-smog-jak-walczyc-o-prawo-do-czystego-powietrza/

Advertisements

Program priorytetowy “Czyste powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłow na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgode na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

-wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
-docieplenie przegród budynku,
-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
-instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
-montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Więcej informacji:
http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html
https://portal.wfos.lublin.pl/o-programie